Svar på Kenneth Wallmarks, SPF Ankaret, debattartikel i NT den 23/11 Kenneth Wallmarks artikel innehåller en rad felaktigheter. Här följer några rättelser och klargöranden:

För att skapa en bra och effektiv vård och omsorg för patienter som behöver hemsjukvård samarbetar Valdemarsviks kommun med Region Östergötland. Vår region och vårdcentral har inte försökt komma undan sitt ansvar utan tvärtom strävat efter att åstadkomma ett så smidigt samarbete som möjligt. Samverkan förstärks nu ytterligare genom ny lagstiftning om trygg och säker utskrivning från sjukhus. Vår gemensamma utveckling av en nära och tillgänglig sjukvård ligger i framkant i länet beroende på att vi har en väl fungerande vårdcentral.

Boendeutredningen har inte genomförts av en utredare från Norrköping. Den har bestått av representanter för samtliga partier samt kommunala tjänstemän som alla är väl bekanta med vår nuvarande äldreomsorg. Utredningen deltog i flera samrådsmöten med pensionärsorganisationer och andra intressenter samt genomförde dialogmöten med kommuninnevånare i Gryt, Gusum och Valdemarsvik. Utredningen var enhällig.

Utredningens förslag behandlades i kommunstyrelsen i maj 2016 och resulterade i beslut om genomförande av flera konkreta förslag samt utredningsuppdrag om ombyggnationsfrågorna. Den fortsatta planeringen av den framtida äldreomsorgen ska utgå ifrån att:

1. De flesta av oss vill bo hemma så länge vi kan. Därför ska hemtjänsten och hemsjukvården förstärkas. Ett rehabiliteringsteam påbörjar sitt arbete den 1/1 2018 och nya tekniska lösningar kan underlätta att bo kvar hemma. Dessutom ska vi tillsammans med vårdcentralen utveckla vårdsamverkan för att flytta vården närmare patienterna.

2. En del av oss kommer – för att känna oss trygga och mindre isolerade – att vilja bo tillsammans med andra. Ett trygghetsboende är en egen bostad med tillgång till gemensamma utrymmen som matsal och viss gemensam service av en värd/ värdinna. De som bor på trygghetsboenden kommer ha samma rätt till hemtjänst som de som bor i egen bostad. Strävan ska vara att trygghetsboenden ska finnas I Valdemarsvik, Gryt, Gusum och Ringarum. Avgörande är naturligtvis att tillräckligt många väljer det alternativet.

3. Den som på grund av sjukdom och stora omvårdnadsbehov inte klarar att bo hemma eller i trygghetsboenden ska erbjudas plats i ett vård- och omsorgsboende. Här ska finnas väl utbildad personal i bland annat demenssjukdomar. Eftersom vi blir allt äldre kommer – enligt all expertis – fler drabbas av demenssjukdom. Redan idag finns ett ökat behov av demensplatser därför ska antalet demensplatser öka kraftigt från 23 till 62.

4. För att klara behovet av vård och omsorgsplatser behövs de 90 platser som finns idag. Vård och omsorgsboendena på Ringgården och Vammarhöjden behöver byggas om och anpassas till svårt sjuka och dementa.

Kommunen har beslutat att tillsammans med regionen projektera för att göra Vammarhöjden till ett centrum för glesbygdsmedicin inklusive närsjukvårdsplatser och ett vård- och omsorgsboende. Slutligt ställningstagande till antalet vård- och omsorgsplatser tas när underlaget är klart.

Kommunen kommer inom kort att ta ställning till att inleda en projektering för ombyggnad av Ringgården. Även här kommer beslut om byggnation tas när underlaget finns.

De frågor som Wallmark tar upp är viktiga för oss alla. De förtjänar en seriös diskussion grundad på fakta och inte på felaktiga påståenden och svepande omdömen. Vi hoppas att SPF Ankaret konstruktivt vill delta i utformningen av den framtida äldreomsorgen.