Debatt Svar till ”Den onde Argus" i NT 29/8

Jag vill börja med att tacka ”Den onde Argus” för insändaren. Det är bara genom engagemang, samverkan och delaktighet vi tillsammans kan utveckla Norrköping på bästa sätt.

När detaljplanen för kvarteren utmed Kvarngatan togs fram, så försökte vi på olika sätt betona vikten av en omsorgsfull gestaltning, allra särskilt av bebyggelsen närmast Kungsgatan. Platsen är känslig, den ligger på gränsen mellan stenstaden och Industrilandskapet, utmed en av våra viktigaste paradgator. Här vill vi se en märkesbyggnad som tar plats, men samtidigt förhåller sig på ett respektfullt sätt till den äldre bebyggelsen och till historien, med ett inbjudande torg som mötesplats framför. Det vi fick presenterat för oss uppfyllde inget av dessa kriterier.

Det är väldigt viktigt vad som byggs på känsliga platser i staden. Gör vi fel riskerar höga värden att gå förlorade, såväl kulturhistoriska, upplevelsemässiga som rent långsiktigt fastighetsekonomiska. I Industrilandskapet har vi arbetat mycket medvetet med all mark kommunen äger. När luckorna ska fyllas ska det ske med rätt typ av bebyggelse, väl anpassad till platsen men med ett spännande och modernt formspråk. Vi har genomfört ett antal markanvisningstävlingar där vi satt ett fast pris på marken och sedan tävlat om själva arkitekturen. På så vis har vi hela tiden kunnat försäkra oss om att den tillkommande bebyggelsen blir bra. Men när vi inte äger marken som ska bebyggas har vi inte denna möjlighet. Då kan vi enbart göra vårt bästa för att försöka få byggherren eller fastighetsägaren att förstå vilka värden vi kan förstärka eller, om det vill sig illa, riskerar att förstöra. Först när det finns förståelse, kompetens och vilja till dialog kan vi uppnå en lyckad helhet. I vissa fall når vi tyvärr aldrig dit.

Det går att förena kvalitativ arkitektur med ekonomisk vinst. Kanske måste man sänka sina vinstkrav en aning, men i gengäld få till en bebyggelse som också berikar platsen och stadslivet. Att satsa på kortsiktiga, ekonomiskt rationella lösningar gynnar inte Norrköping, varken oss som bor här eller de som driver företag, äger fastigheter och investerar långsiktigt i vår stad. Det som byggs ska förstärka stadsrummet, inte försämra. Och vi måste ställa samma höga krav på alla, oavsett om man är stor eller liten. I Norrköping är vi stolta över och rädda om vår stad och det förväntar vi oss att de som ska bygga här också är. Annars har de inte här att göra.