Debatt Norrköpings Kommun saknar hemtjänstteam med specialistkompetens i demens. Vi har nyligen läst i NT 13/12 artikeln "Demenssjuk 82-åring tvingades leva i misär". Fasansfull läsning och där pågår en utredning så vi får hålla oss till tåls. Vi har många äldre medborgare, med olika grader av demens, som möter alltför många olika personer från hemtjänsten med otillräcklig kompetens inom demensvård. Hemtjänstpersonalen arbetar säkert bra men den ledande politiska majoriteten har idag inte gett personalen förutsättningar att klara sitt uppdrag fullt ut.

Det som finns i Norrköpings kommun idag, är ett demensteam som gör så gott de kan för att ge kunskap och utbildning till all hemtjänstpersonal men det finns inga specialutbildade demensteam som arbetar i den direkta vården med att hjälpa våra medborgare som har demensdiagnos. Kunskap är viktigt. Att bemöta en person med demenssjukdom ställer särskilda krav på omsorgspersonalen. Det är angeläget att det, i så stor utsträckning som möjligt, är samma personal som gör hembesöken, att de får lära känna personen och skapa trygghet. Personalen måste få chans att bygga upp en relation med den som är demenssjuk.

Det finns olika demensdiagnoser, i de nationella riktlinjerna beskrivs demenssjukdom ur ett allmänt perspektiv och dess olika stadier. Demenssjukdomen delas in i tre stadier, mild, måttlig och svår demenssjukdom. Mild demenssjukdom betecknar ett tidigt skede då personen med demenssjukdom kan klara sig utan så stora åtgärder från socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Måttlig demenssjukdom betecknar det skede i demenssjukdomen då personen behöver hjälp för att klara vardagliga sysslor. I den gruppen anser vi att kommunen borde ha hemtjänstteam med specialutbildad personal i demens. Svår demenssjukdom betecknar det skede då personen behöver hjälp med det mesta och här kommer demensboenden in.

Med den demografiska utveckling som vi står inför kommer behovet att öka. Nu har vi ju utöver kommunal hemtjänst nyligen fått privata hemtjänstaktörer i kommunen genom LOV. Vi moderater har föreslagit utbildning inom demenssjukdomar för kommunens personal och vi vill hitta fler sätt att utveckla demenssjukvården så att våra äldre medborgare kan åldras värdigt och tryggt. Vi hoppas att fler partier vill medverka i det arbetet.