Att utveckla vindkraften är viktigt för att uppnå både nationella och lokala mål om förnybar elproduktion och minskad klimat­påverkan. Samtidigt ska en bedömning göras utifrån många aspekter eftersom vindkraft kan skada känsligt djurliv och orsaka störningar för närboende i form av buller.

Lars Stjernkvist nämner att ansökan om Marvikens vindkraftpark fick avslag. Denna ansökan prövades inte av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Östergötland utan av Mark- och miljödomstolen eftersom vindkraftverken skulle byggas i vattenområde. I dessa kustnära vindkraftsprojekt har påverkan på fågelliv varit en av de avgörande frågorna.

I sammanhanget kan nämnas att Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Östergötland prövar ansökningar inom Östergötland och Jönköpings län. Av de ansökningar om vindkraft som har prövats sedan år 2010 har 18 tillstånd beviljats och 10 fått avslag.

Vidare nämner Lars Stjernkvist en förhoppning om att en ny politisk mandatperiod och ny landshövding i Östergötland ska påverka vindkraftens utveckling positivt. Vindkraft prövas dock enligt miljöbalken och domstolspraxis ändras inte genom en ny mandatperiod. En ny landshövding kan heller inte påverka besluten eftersom Miljöprövningsdelegationen är ett självständigt organ inom Läns­styrelsen och inte underställd landshövdingen.

Länsstyrelsen är väl medveten om att det är kommunen som har planeringsansvaret för vindkraft och att utbyggnadsförslag i den kommunala översiktsplanen i flera fall inte har visat sig kunna genomföras på grund av olika former av miljörestriktioner, ofta i form av skydd för fågellivet. Det innebär att nya planeringsförutsättningar för uppförande av vindkraftverk har uppstått sedan översiktsplanen gjordes och att nya planeringsunderlag behöver tas fram. Länsstyrelsen deltar gärna i en fortsatt diskussion med kommunen om framtagande av sådana planeringsunderlag.