Insändare Angående ”Natur och åkrar är viktigare än lager”, NT 30/4.

Först vill jag helt instämma med det som Anders Wennerblad skrev i sin insändare. Det är inte förenligt med en hållbar syn på framtiden att tillåta byggnation på odlingsbar mark. I stället bör vi uppmuntra till att den nuvarande åkermarken brukas så att man i ännu större utsträckning kan få tillgång till närodlade produkter.

Även i ett globalt perspektiv är det viktigt att inte omvandla odlingsbar mark till asfaltsytor då vi ser hur de höjda havsnivåerna i andra delar av världen reducerar odlingsarealen. Så länge jordens befolkning fortsätter att öka så finns det ingen ursäkt för att ta jordbruksmark i anspråk för att till exempel bygga lagerlokaler.

Visst är det bra om en kommun kan dra till sig företag som ger arbetstillfällen och därigenom skatteintäkter, men det får inte bli på bekostnad av värdefull mark och natur. Ibland måste tillväxten få stå tillbaka för ett mer hållbart samhälle på sikt.