Insändare Centerpartiet har beslutat att säga ja till regeringens förslag att ge omkring 9 000 ensamkommande unga med utvisningsbeslut en ny möjlighet att stanna i Sverige. Det nu föreliggande regeringsförslaget innebär att de ensamkommande unga ska ges en ny chans till uppehållstillstånd genom studier. Om de unga anmäler att de vill studera/studerar på gymnasiet, ska de beviljas uppehållstillstånd.

Förslaget har helt dömts ut av lagrådet.

Redan i somras trädde en annan lag – som också gäller asylsökande ungdomars gymnasiestudier, gymnasielagen – ikraft. Den innebär kortfattat att nyanlända som deltar i gymnasieutbildning kan få förlängt uppehållstillstånd. Men för att avgöra om en elev studerar krävs intyg om närvaro och betyg, något som har kritiserats av lärarfacken eftersom det blir den enskilde läraren som måste avgöra om eleverna sköter sin utbildning. Frånvarorapportering och betygssättning blir på det sättet verktyg i utvisningsbeslut.

Men gymnasielagen omfattar endast ungdomar som redan studerar på gymnasiet. Den nya lagen omfattar 9 000 unga, vare sig de studerar idag eller inte. Det finns således en mycket stor risk att andelen frånvarande eller underkända framöver kommer att bli många, vilket i ett slag kommer att förvandla lärare från pedagoger till beslutsfattare i asylärenden. Lärarfacken kritiserade redan gymnasielagen, och Lärarnas Riksförbund ansåg att den enda rimliga lösningen vore en amnesti för den här gruppen elever. Beträffande de nu aktuella 9 000 unga är risken uppenbar att Migrationsverkets uppdrag flyttar in i klassrummen.

Om de unga fått amnesti istället, skulle den av lagrådet kritiserade lagen ha fallit – eftersom den inte genomförs.