Insändare Svar till Eva-Britt Sjöberg (KD) i NT 8/5

Eva-Britt Sjöberg (KD) har läst min artikel men jag upplever att Sjöberg inte uppfattat mitt budskap. Vi har föreslagit olika åtgärder inom äldreomsorgen för att skapa en vardagstrygghet för vår äldre. De åtgärder Sjöberg, som ansvarig för äldreomsorgen, vidtagit och som Kvartetten lyfter fram som framgångsrika anser jag, till stor del, endast är åtgärder på marginalen.

1. (KD) har haft olika lösningar för en bättre matsituation i äldreomsorgen. Bland annat en ”måltidsvän” som skulle komma hem till de äldre och laga mat någon enstaka gång. Det är givetvis en fin gest men förbättrar inte de äldres vardagstrygghet i matsituationen. Vi vill se dagliga leveranser av varmhållen mat till alla äldre med biståndsbeslut. Till detta har Kvartetten sagt nej.

Artikelbild

| De åtgärder som Eva-Britt Sjöberg (KD) lyft fram inom äldreomsorgen är bara åtgärder på marginalen, skriver Sophia Jarl (M).

2. Sjöberg får det att framstå som om vi inte vill stödja riktigt gamla människors omsorgsbehov för att vi anser att hög ålder inte ska användas som kriterium när kommunen tilldelar platser på ett äldreboende. Det stämmer givetvis inte. Vi vill se ett arbetssätt där biståndshandläggare utgår ifrån människors trygghetsbehov oavsett ålder. Man kan ha behov att komma till ett äldreboende även när man är 75 år.

3. Vi föreslog 2017 en omfördelning av pengar från vård- och omsorgsnämnden till utbildningsnämnden. Den kallar Eva-Britt Sjöberg för en ”besparing på äldre.” När vi nu ser det ekonomiska resultatet konstaterar jag att vi gjorde en korrekt bedömning eftersom vård- och omsorgsnämnden återigen fick ett stort överskott 2017 och utbildningsnämnden ett stort underskott.

Eva-Britt Sjöberg uttrycker ofta att hon är ”nöjd” med vad Kvartetten åstadkommit för Norrköpings äldre. Synd att Kvartettens egna ”nöjdhet” inte avspeglas i hur äldre och anställda upplever kommunens äldreomsorg och förutsättningar att åstadkomma en tryggare ålderdom.