Hur hjälper vi barn med autism inför olika undersökningar eller behandlingar inom hälso- och sjukvården? Det räcker inte med sunt förnuft för att förbereda barn med autism. Ju mer man lär sig om autism ju mer förstår man behovet av kunskap om bemötande.

Dessa barn behöver få tydlig information och bli införstådda i vad som kommer att hända. Bildstöd kan användas som hjälpmedel när barnet ska få svar på vad, när, med vem, hur länge och vad som kommer att hända under och efter undersökningen/behandlingen.

Barn med autism har ofta problem med kommunikation och social interaktion. De har även en högre känslighet för sinnes- och känslointryck. De reagerar helt annorlunda på beröring, ljus och ljud. Det gör att den högteknologiska miljön kan upplevas extra skrämmande för dessa barn. Ingalill Gimbler Berglund, lektor vid hälsohögskolan i Jönköping, har skrivit avhandlingen ”Developing guidelines in nursing care of children with autism spectrum disorder in high technology health care settings” (Utveckla riktlinjer i vård av barn med autism i högteknologiska hälsovårdsmiljöer). Hon disputerade 2017.

De flesta anestesi- och röntgenavdelningar i Sverige möter barn med särskilda behov. Gimbler Berglund upptäckte att de flesta av dessa avdelningar saknar riktlinjer. Det är viktigt att kontakta föräldrarna redan innan första besöket och att planera vården tillsammans med dem. Barnet måste i förväg få veta vad som kommer att hända. Det ska varken vara någon stress eller onödigt lång väntetid. Om barnet ska behandlas flera gånger ska samma person ta hand om barnet, gärna någon som har kunskap om autism. Dessa riktlinjer skulle behöva implementeras bredare i hälso- och sjukvården för barn med autism.

Om vi tar hand om barn med autism på bästa sätt och förbereder dem väl då spar vi både lidande för barnen samt pengar för sjukvården. Tänk på FN:s barnkonvention. Vården har skyldighet att göra det bästa för barnen. Av 192 anestesiavdelningar, barnavdelningar och röntgenavdelningar i Sverige visade det sig att 142 av dem hade kommit i kontakt med barn med autism. Men endast sju avdelningar, alla inom anestesi, hade utarbetat speciella riktlinjer för vården av dem.

Det är hög tid att hälso- och sjukvården utvecklar sin hänsyn i omvårdnaden av barn med autism.

Kandiderar till landstingsfullmäktige

Leg. sjuksköterska