Insändare Jag refererar till NT:s artikel den 12 maj om Vilbergens utbyggnad. Jag ingår i Samrådsgruppen men hade inte möjlighet att närvara vid mötet mellan Samrådsgruppen och politikerna/tjänstemännen.

Christian Widlund (C) säger att folk missförstått det som står i trafikutredningen, gjord av Sweco, om Gamla Övägen där det anges att den skall bli en stadsgata och därmed få en dämpad hastighet. För att få ner farten kan hinder och borttagande av rondeller vara möjliga åtgärder. När nu äntligen en ny rondell tillkommit in mot Thapperska Gärdet och dess många p-platser flyter trafiken utomordentligt bra. Att då framföra dessa möjliga åtgärder förefaller "huvudlöst".

Oavsett utbyggnad av Vilbergen behöver Gamla Övägen åtgärdas med nuvarande trafikvolym (cirka 21 000 fordon/dygn). Om tio till tolv år beräknas volymen ökat med 50 procent, då byggnation i Björkalund, Kårtorp och eventuellt i Vilbergen skapar ytterligare belastning.

Det som behöver åtgärdas skyndsamt är påfartsfiler i västlig och ostlig riktning på Söderleden så att fordon från Gamla Övägen kan flyta in på Söderleden likartat Skarphagsrondellen. Åtskilliga olyckor har kunnat undvikas om detta gjorts tidigare. Det kan inte vara ett skäl att det är en annan myndighet som har ansvaret för Söderleden. Dela på kostnaden så att något händer.

I trafikutredningen anges också att ytterligare två körfält mellan Onyxrondellen (närmast Söderleden) och Vilbergsrondellen är nödvändiga vid kommande fordonsökning. Redan idag är det köer på Gamla Övägen för fordon som ska ut på Söderleden. En nödvändig breddning av vägen kommer att påverka möjligheten att bygga nya bostäder utmed denna hårt belastade gata och borde rimligen tala för en boendemiljö där ingen vill bo.