Insändare Svar till "Besviken medborgare" i NT 11/12

Vi förstår att stora byggprojekt som Västgötebacken skapar både intresse och frågor, varav påverkan på vår miljö är ett stort och viktigt område. Inför ett sådant projekt undersöker vi alltid noggrant om det behövs en miljökonsekvensbeskrivning eller inte. Arbetet sammanställs i ett dokument som heter behovsbedömning; en offentlig handling som finns att ta del av i kommunens diarium.

En behovsbedömning handlar just om att avgöra hur stor miljöpåverkan ett projekt har. Vi tittar bland annat på möjlig påverkan av nationella och regionala miljömål, fornlämningar, dagvattenhantering såväl som klimat, vegetation och djurliv. Risk för människors hälsa gällande bland annat ljus, luftkvalitet, buller och vibrationer är också viktiga faktorer som bedöms. Enligt plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning göras om den planerade åtgärden kan antas ha en ”betydande miljöpåverkan”. Resultatet av behovsbedömningen för den detaljplan som omfattar Västgötebacken blev att åtgärderna inte väntades få en betydande miljöpåverkan, och att en miljökonsekvensbeskrivning därför inte behövde göras. Bedömningen granskades av Länsstyrelsen som kom fram till samma slutsats.

Detaljplanering är en öppen demokratisk process som alla kommuninvånare kan ta del av och tycka till om, bland annat genom de samråd som alltid hålls i detaljplanearbetet. Vi vill uppmuntra till att fortsätta ta del av vårt arbete, ställa frågor och visa engagemang i den framtida utformningen av vår stad!