Svar till signaturen Eliza i NT 2/1 Signaturen ”Eliza” lyfter i en insändare att åtgärder på ostädade och nedskräpade tomter dröjer. Det finns dessvärre flera orsaker till försening eller att ett ärende blir väldigt utsträckt. Främst beror det på långa rättsprocesser kring en del ärenden.

I de flesta ärenden sker en uppstädning på tomterna redan efter en uppmaning från bygg- och miljökontoret. Följer inte fastighetsägaren detta, så går ärendet vidare till byggnads- och miljöskyddsnämnden. Nämnden måste alltid följa gällande lagar som också anger de möjligheter nämnden har att få tomterna uppsnyggade. Nämnden kan förelägga om städning som ska utföras inom en viss tid tillsammans med ett vite. Om avstädningen inte sker i tid kan nämnden begära utdömande av vitet hos mark- och miljödomstolen som är de som beslutar om vitet ska tas ut. Nämnden kan samtidigt på nytt förelägga om städning tillsammans med ett betydligt högre vite och oftast med en kortare tidsfrist. Detta kan ske flera gånger.

När byggnads- och miljöskyddsnämnden fattat sitt beslut får fastighetsägaren besked om beslutet och vad som måste göras. Fastighetsägaren har rätt att överklaga nämndens beslut. Först överklagar man till länsstyrelsen, sedan till mark- och miljödomstolen och till sist till mark- och miljööverdomstolen. Tyvärr har de många ärenden och långa handläggningstider, så det kan också dra ut långt på tiden, ibland flera år, innan det slutliga svaret kommer.

Vi förstår att ostädade och nedskräpade tomter kan upplevas störande. Norrköpings kommun värnar om miljön och försöker med de medel som finns verka för en omgivning som tilltalar alla.