Insändare Angående ”Nya spårvagnsspår får negativa konsekvenser” (NT 18/4).

Vi förstår att en utbyggnad av spårvägsnätet i Norrköping kan väcka både frågor och oro för hur det kommer att bli. Byggandet av en ny spårväg mellan Ljura och Söder tull kräver en ny detaljplan för området. I arbetet med att ta fram en detaljplan utreds konsekvenserna av projektet och kommunen kommer att redovisa ett förslag till detaljplan där allmänheten och myndigheter ges möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget. Samrådet leder till ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ger möjlighet till insyn och påverkan.

Om spårvägen mellan Ljura och Söder tull byggs så kommer Norrköping att få tre spårvägslinjer; Linje 2 Ringdansen till Norr tull via Drottninggatan, Linje 3 Klockaretorpet till Vidablick och en ny linje 4 mellan Klingsberg till Fridvalla via Östantill. De östra delarna av Norrköping kommer alltså fortfarande trafikeras av spårväg. I framtiden kommer kapaciteten på Drottninggatan att behöva öka men gatan behöver inte byggas om som en direkt följd av det nya spåret mellan Ljura och Söder tull.

En utbyggnation av spårvägsnätet i Norrköping skulle leda till fler kollektivtrafikresenärer och en mer attraktiv stadsmiljö. Hur mycket och i vilken takt som spårvägen ska byggas är en fråga för kommunfullmäktige.

Johan Smedner, enhetschef på samhällsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun