Insändare Svar till Anders Bevemyr (S) med flera i NT 11/11

"Allmän handling som får lämnas ut skall på begäran genast eller så snart det är möjligt på stället utan avgift tillhandahållas den, som önskar taga del därav…"

Så står det i lagen, Tryckfrihetsförordningen 2 kapitlet, 12§. Citatet kan vara bra att ha i minnet. Inte minst när man tar del av debattinlägget från Söderköpings politiska ledning i lördagens NT rubricerat ”Tidigarelagd offentlighet främjar inte demokratin” undertecknat av Gerd Aronsson (s), Anders Bevemyr (S), Yvonne Persson (M) och Åsa Diaz Mägi (MP).

Bakgrunden är en interpellationsdebatt där jag påpekat svårigheter för medborgare att ta del av allmänna handlingar. I den fortsatta diskussionen har jag också kritiserat att dagordningar och handlingar till nämndsammanträden inte varit tillgängliga för allmänheten samtidigt som dessa skickas ut till ledamöterna i den berörda nämnden.

Nu får vi förklaringen. Det är av omsorg om nämndledamöternas möjlighet att citat ”vara ordentligt pålästa…” innan man möter medborgarna. Ursäkta, men detta är väl aningen krystat. Ett ärende har mestadels en bakgrundshistoria, som sannolikt ledamöterna men inte medborgarna har haft möjlighet att följa. Som nämndledamot är man därför som regel ändå bättre informerad än allmänheten.

Ett ärende som uppmärksammas och diskuteras offentligt före beslut kan dessutom leda till att problemet mera allsidigt belyses än vad som är fallet av enbart handlingen. Vilket borde leda till bättre beslut. Så är tanken, om jag förstår lagstiftningen rätt. Allmänheten har lagstiftaren bakom sig när det gäller att få ta del av allmänna handlingar. Och det genast, utan dröjsmål!