Insändare Norrköpings kommunfullmäktige har antagit ”Översiktsplan för landsbygden”. Här pekas det ut ett antal nyckelorter där service i form av skolor, vård, äldreboende, affär etcetera skall finnas. Vad gör då kommunen för att förverkliga planen så fler människor kan bo kvar på sin ort och att fler attraheras av att flytta till andra delar av kommunen än centrumkärnan? Absolut inte tillräckligt.

Äldres bostadsbehov, främst i ytterområdena, måste uppmärksammas mer i kommunens bostadsförsörjningsplaner och markpolicy. Ett utökat utbud får igång flyttkedjor och ger ökad rörlighet på bostadsmarknaden inom hela kommunen. Ett särskilt ansvar har naturligtvis kommunens bostadsbolag Hyresbostäder. Då duger det inte att Hyresbostäder i sin tidning, basunerar ut en förhoppning om man ska bygga 200 bostäder varje år de kommande fem åren. De ska byggas i Hamnen, i Rambodal och i Industrilandskapet. Hur många skall byggas i de utpekade orterna?

Hur kan kommunledningen tillåta att ett kommunalt bolag enbart visar intresse av en liten geografisk del av kommunen? Varför ser man inte till att det egna bolaget följer ägardirektiven – att eftersträva en jämn geografisk spridning och möta efterfrågan på trygga seniorboenden inom hela kommunen.

Hur kan kommunledningen tillåta att trots uttalade ambitioner i översiktsplanen vägrar kommunens eget bolag att fullfölja sin ägares vilja? Man gömmer sig bakom de ägardirektiv man har och skyller på att avkastningen är för dålig i de utpekade områdena. Har man detta som enda överskuggande kriterium kommer översiktsplanen inte att genomföras. Den kan redan nu förpassas till den papperskorg i vilken de tidigare ej genomförda planerna ligger.

Östra Husby är en prioriterad utvecklingsort. Och denna ort är ett strålande exempel på ovanstående.

Här har gjorts ansträngningar för att få till stånd äldreboende som skulle få igång flyttprocessen och lösa upp den låsta situation som finns idag med äldre som bor kvar i sina bostäder allt för länge.

Risken för problem med ensamhet och social isolering kan förväntas fortsätta öka med åldern. Med ensamhet följer såväl psykisk som fysisk ohälsa. Detta leder till ökade kostnader för kommunen. Det finns därför all anledning att stödja boendeformer som ger möjlighet till vardaglig samvaro och som också ger närhet till olika slag av service. I fallet Östra Husby sköts projektet i sank av ett kommunalt bolag som är mer intresserat av att bygga bostäder med andra privata aktörer i centrala Norrköping än att vara med och fullfölja den plan som ägarna fastslagit.

Hur morgondagens äldre bor kommer att göra avtryck i kommunens omsorgskostnader. En god tillgång på bra bostäder för alla även i de utpekade nyckelorterna är bra för kommunen och dess invånare.

Menar man inte allvar med översiktsplanen skall man vara ärlig och tala om det innan valet nästa år.

Sven-Åke Andersson

Curt Andersson