Insändare I en artikel i NT den 20 oktober med rubriken ”Motvilliga beslut om vindkraft” hävdar vice ordförande i bygg- och miljöskyddsnämnden Lars Karlsson (S) att det vid Morkulleberget öster om Kvarsebo inte finns rödlistade fågelarter där uppe. ”Nu har vi nästan kommit in på individnivå när det gäller fåglar”.

Karlssons uttalande har gjorts med anledning av att nämnden tvingats konstatera att det är så stora naturvärden i området att det behövs en tillståndsansökan och att därmed kommunen inte själv kan besluta om bygglov för de sex vindkraftverken i området.

Uttalandet att det inte finns rödlistade fågelarter i området är så gravt missvisande att det kräver ett tillrättaläggande. Redan i den fågelinventering som Ramströms Vind låtit göra konstateras att det finns fem rödlistade arter på Morkulleberget. Deras inventering har missat att det finns ytterligare två rödlistade arter nämligen pilgrimsfalk och berguv, varav berguven tycks häcka i den planerade vindkraftparken. Totalt finns det ett femtontal artskyddade arter i området.

Vi blir skrämda av att ledande politiker visar sådan okunnighet om Kolmårdens naturvärden i viktiga beslut. Här har ändå funnits ett gott beslutsunderlag genom PM från kommunens tjänstemän, Sveriges ornitologiska förening, Naturskyddsföreningen och Kvarsebo Hembygdsförening.