Insändare Svar till Brittmarie Engdahl i NT 9/12

I NT skriver Brittmarie Engdahl att Reidar Svedahl är glad ”för att han kan säga ja till allting” och att ”han anser sig stå över alla bromsklossar”. Detta är påståenden som Reidar Svedahl aldrig har uttalat. Däremot får många ett ”ja” på sin bygglovsansökan.

Bygg- och Miljöskyddsnämnden är en myndighetsnämnd som har till uppgifter att tillse att bygglovsansökningar stämmer överens med gällande detaljplaner. Om så är fallet har nämnden en skyldighet att bevilja.

Brittmarie undrar därefter varför Reidar Svedahl inte föreslår att ta bort alla tjänstemän. Bygglovsbeslut fattas av en på demokratiska grunder politiskt tillsatt nämnd. Underlagen består av bland annat önskemål från fastighetsägare, som är de som investerar pengar i egna byggnader, samt av synpunkter från tjänstemän.

Vid flera tillfällen har synpunkter från bland annat stadsarkitekten beaktats, och i andra fall inte. Vad som utgör ett vackert eller ett fult hus är subjektivt. Däremot är inte allt nytt per definition ”fult”. En stadsarkitekt kan exempelvis bidra med kunskaper som lyfter fram betingelser som en ovan betraktare inte tänker på samt bidra med en helhetssyn gällande gestaltning.

Vi Liberaler värnar om stadsmiljön, bland annat när vi i förra mandatperioden protesterade mot bebyggelse vid Strömparken. Min fråga till Brittmarie är varför hon inte föreslår att avskaffa de politiskt tillsatta nämnderna eftersom hon ser en fara i att tjänstemännen inte fattar samtliga beslut.