Insändare Svar till Ing-Marie Wärlander i NT 15/2

I NT den 15/2 beskriver Ing-Marie Wärlander i en insändare hur enskilda medarbetares engagemang ofta har stor betydelse för verksamheten i de kommunala träffpunkterna, och hur dessa ”eldsjälar” med sin yrkesskicklighet och positiva inställning är oerhört värdefulla i arbetet för äldres välbefinnande. Men där framgår också hur lyckat resultatet blir när deltagare och personal tillsammans tar ansvar för att skapa innehållet på träffpunkterna, vilket de av skribenten beskrivna pubkvällarna på Söderportens träffpunkt tycks vara ett gott exempel på.

Vi är naturligtvis mycket stolta över att ha medarbetare som jobbar engagerat i den kommunala omsorgen, och vi politiker har det övergripande ansvaret för att deras arbete inte blir övermäktigt. Samtidigt visar aktuell forskning entydigt på att de mest hälsofrämjande aktiviteterna för äldre är de som stimulerar till eget deltagande, egna initiativ och egen aktivitet.

Vi vill därför, precis som skribenten nämner, skapa träffpunkter där personalen bidrar till att forma verksamhetens innehåll tillsammans med besökarna. Personaltätheten ska vara tillräcklig för att träffpunkterna ska hållas väl fungerande, men det ska inte leda till att besökarna fråntas egen delaktighet och egna initiativ.

Det innebär att våra träffpunkter kommer att fortsätta förstärka det friska hos besökarna och förskjuta behovet av andra omsorgsinsatser under lång tid framöver. Det ger vinster för alla, både för de äldres eget välbefinnande och för samhällets gemensamma välstånd.