Insändare Svar på Kenneth Wallmarks insändare i NT 26/1

Wallmark skriver i artikeln att ”ordet brukare uppfattas nedvärderande och förolämpande av oss pensionärer”. Han har även via kommunens pensionärsråd inkommit med synpunkter till kommunen om att byta ut ordet ”brukare” till ”pensionär”. Jag ska inte föregripa det kommande beslutet i kommunstyrelsen, vilket inte heller Wallmark borde göra.

Jag tycker ändå att det är viktigt att redan nu betona att gruppen pensionärer inte benämns som brukare i Valdemarsviks kommun. Wallmarks artikel antyder att så är fallet. Ordet brukare rekommenderas av Socialstyrelsen som ett samlande begrepp för alla personer som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten.

Socialstyrelsen menar dock att det inte är lämpligt att kalla någon för brukare när man avser en särskild grupp eller enstaka individer då det kan uppfattas som ett avståndstagande. Därför kan andra begrepp vara lämpliga att använda till exempel assistansanvändare, placerade barn eller på individnivå ord som den äldre, mottagaren av hemtjänsten, hyresgästen, deltagaren.

Wallmark skriver vidare att ”politiker i Valdemarsvik har hittills inte tagit minsta hänsyn till våra synpunkter vare sig när det gäller ordet ”brukare” eller nedläggningar av två äldreboenden”. Den senare frågan ingår i en utredning om framtidens boende för äldre som bland annat omfattar vård och omsorg i hemmet, tillgång till trygghetsboenden och renovering av äldreboenden.

Vi har tidigare från socialdemokraternas sida svarat Wallmark i en insändare om dessa boenden, att frågan om framtida boendeplatser ännu inte varit föremål för demokratiskt fattade beslut. Kommunen har idag avtal med de boenden Wallmark avser cirka fyra år framåt.

Slutligen har vi alla, som valda representanter i offentliga organ, ett ansvar att hålla hos till fakta och inte vilseleda andra. Wallmark borde även tänka på sitt eget språkbruk och inte kalla äldreboendet Vammarhöjden för anstalt och skrämmas med tvångsförflyttning dit.