Insändare Svar till Thomas Sjölander i NT 21/3

I Norrköpings kommun vill vi självklart hjälpa våra företag, men vi vill också att alla behandlas lika inför lagar och förordningar. När man ska följa dessa kan det ibland tyvärr innebära att enskilda näringsidkare upplever att de kommer i kläm, vilket är väldigt olyckligt.

Ärendet som lyfts i insändaren berör livsmedelslagstiftningen, och i Norrköping är det Byggnads- och miljöskyddsnämnden som har ansvaret för de frågorna. För att vara effektiva och ha korta handläggningstider lämnar nämnden över en stor del av myndighetsbesluten till bygg- och miljökontorets kontorschef, avdelningschef samt tjänstepersoner inom verksamheten livsmedelskontroll. Besluten som man hänvisar till i insändaren har under arbetets gång förankrats mellan Byggnads- och miljöskyddsnämnden och ansvariga tjänstepersoner.

Livsmedelskontrollen som Bygg- och miljökontoret gjort på företaget, samt beslutet för åtgärder på företaget, har hela tiden kommunicerats med företaget. Förslaget till en annan riskklassning är kommunicerat på det sätt som lagen säger, men inga synpunkter har skickats in. Även det första beslutet, som har överklagats, har behandlats på samma sätt som andra liknande ärenden.

Nämnden vill självklart verka för att hjälpa företag i kommunen – samtidigt ser vi det som väldigt viktigt att alla ska vara trygga i vetskapen om att de behandlas lika inför lagar och förordningar. Vi välkomnar alltid en dialog och ställer gärna upp för att diskutera vidare, både det enskilda ärendet och förslag på hur vi kan utveckla kontroll och tillsyn i ett bredare perspektiv.