Logga in
Logga ut
Hej igen! Åsa Sjöbergs blogg Åsa Sjöbergs blogg
Vädersponsor:

Psykisk ohälsa!

Valdemarsvik "Överenskommelsen för psykisk hälsa 2017

Överenskommelsen om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa för 2017 ska fortsätta skapa förutsättningar för utveckling när det gäller att främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och tillgängliggöra högkvalitativa, kostnadseffektiva insatser till de som behöver vård och stöd.

Överenskommelsen för 2017 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har en likartad inriktning med överenskommelsen för 2016 och utgör utgångspunkten för arbetet de närmaste åren utifrån behovet av en långsiktig plan för området psykisk hälsa.

Den psykiska ohälsan i Sverige är en stor utmaning nu och sannolikt en lång tid framåt. Staten och SKL har under flera år träffat överenskommelser inom området psykisk ohälsa/hälsa.

885 miljoner för 2017 års överenskommelse

För 2017 avsätter regeringen 885 miljoner kronor för överenskommelsen. 780 miljoner kronor är stimulansmedel till kommuner och landsting/regioner:

 • 250 Mkr kronor fördelas till landstingen/regionerna och till kommunerna för fortsatt analysarbete, revidering av kort- och långsiktiga mål samt uppföljning och vid behov revidering av lokala och regionala handlingsplaner.
 • 150 Mkr tillförs landstingen för att fortsätta stimulera och rusta nya initiativ för att nå unga.
 • 130 Mkr tillförs kommuner och landsting för att användas till fortsatt satsning på ungdomsmottagningar.SKL tillförs 60 000 000 kronor under 2017 för att stödja kommuner och landsting/regioner i arbetet med att analysera förhållanden lokalt och regionalt, ge metodstöd och genomföra uppföljningar samt 45 000 000 kronor för inrättandet av högst sex stycken regionala resurscentrum med sikte på första linjens vård, primärvårdens möjlighet att tidigt och effektivt möta psykisk ohälsa och förebygga och främja psykisk hälsa samt gränssnittet och samarbetet mellan olika aktörer och vårdgivare.Staten och SKL är eniga om behovet av ett uthålligt och långsiktigt hållbart arbete med att stärka strukturer för utveckling och kunskapsstyrning inom området psykisk hälsa. Befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser som medicinsk behandling och sociala insatser. Sådana insatser ska vara jämlika, jämställda och tillgängliga. 
 • https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/om-oss/overenskommelsen-for-psykisk-halsa-2017/
 • För att möta behoven hos befolkningen är det avgörande att göra breda analyser av befolkningens behov för att möjliggöra både ett effektivt arbete med att förebygga psykisk ohälsa och att öka tillgängligheten till stöd och behandling av god kvalitet. Det krävs också tillgång till kunskap om metoder och arbetssätt samt förutsättningar för en ändamålsenlig implementering av den kunskapen för att ge rätt insatser, på rätt sätt och i rätt tid.
 • SKL och staten eniga om behovet av ett uthålligt och långsiktigt hållbart arbete
 • Regionala resurscentrum nytt för 2017

  Överenskommelsen för psykisk hälsa 2017

  Överenskommelsen om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa för 2017 ska fortsätta skapa förutsättningar för utveckling när det gäller att främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och tillgängliggöra högkvalitativa, kostnadseffektiva insatser till de som behöver vård och stöd.

  Överenskommelsen för 2017 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har en likartad inriktning med överenskommelsen för 2016 och utgör utgångspunkten för arbetet de närmaste åren utifrån behovet av en långsiktig plan för området psykisk hälsa.

  Den psykiska ohälsan i Sverige är en stor utmaning nu och sannolikt en lång tid framåt. Staten och SKL har under flera år träffat överenskommelser inom området psykisk ohälsa/hälsa.

  885 miljoner för 2017 års överenskommelse

  För 2017 avsätter regeringen 885 miljoner kronor för överenskommelsen. 780 miljoner kronor är stimulansmedel till kommuner och landsting/regioner:

  • 250 Mkr kronor fördelas till landstingen/regionerna och till kommunerna för fortsatt analysarbete, revidering av kort- och långsiktiga mål samt uppföljning och vid behov revidering av lokala och regionala handlingsplaner.
  • 150 Mkr tillförs landstingen för att fortsätta stimulera och rusta nya initiativ för att nå unga.
  • 130 Mkr tillförs kommuner och landsting för att användas till fortsatt satsning på ungdomsmottagningar.SKL tillförs 60 000 000 kronor under 2017 för att stödja kommuner och landsting/regioner i arbetet med att analysera förhållanden lokalt och regionalt, ge metodstöd och genomföra uppföljningar samt 45 000 000 kronor för inrättandet av högst sex stycken regionala resurscentrum med sikte på första linjens vård, primärvårdens möjlighet att tidigt och effektivt möta psykisk ohälsa och förebygga och främja psykisk hälsa samt gränssnittet och samarbetet mellan olika aktörer och vårdgivare.Staten och SKL är eniga om behovet av ett uthålligt och långsiktigt hållbart arbete med att stärka strukturer för utveckling och kunskapsstyrning inom området psykisk hälsa. Befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser som medicinsk behandling och sociala insatser. Sådana insatser ska vara jämlika, jämställda och tillgängliga. 
  • https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/om-oss/overenskommelsen-for-psykisk-halsa-2017/
  • För att möta behoven hos befolkningen är det avgörande att göra breda analyser av befolkningens behov för att möjliggöra både ett effektivt arbete med att förebygga psykisk ohälsa och att öka tillgängligheten till stöd och behandling av god kvalitet. Det krävs också tillgång till kunskap om metoder och arbetssätt samt förutsättningar för en ändamålsenlig implementering av den kunskapen för att ge rätt insatser, på rätt sätt och i rätt tid.
  • SKL och staten eniga om behovet av ett uthålligt och långsiktigt hållbart arbete
  • Regionala resurscentrum nytt för 2017

   Överenskommelsen för psykisk hälsa 2017

   Överenskommelsen om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa för 2017 ska fortsätta skapa förutsättningar för utveckling när det gäller att främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och tillgängliggöra högkvalitativa, kostnadseffektiva insatser till de som behöver vård och stöd.

   Överenskommelsen för 2017 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har en likartad inriktning med överenskommelsen för 2016 och utgör utgångspunkten för arbetet de närmaste åren utifrån behovet av en långsiktig plan för området psykisk hälsa.

   Den psykiska ohälsan i Sverige är en stor utmaning nu och sannolikt en lång tid framåt. Staten och SKL har under flera år träffat överenskommelser inom området psykisk ohälsa/hälsa.

   885 miljoner för 2017 års överenskommelse

   För 2017 avsätter regeringen 885 miljoner kronor för överenskommelsen. 780 miljoner kronor är stimulansmedel till kommuner och landsting/regioner:

   • 250 Mkr kronor fördelas till landstingen/regionerna och till kommunerna för fortsatt analysarbete, revidering av kort- och långsiktiga mål samt uppföljning och vid behov revidering av lokala och regionala handlingsplaner.
   • 150 Mkr tillförs landstingen för att fortsätta stimulera och rusta nya initiativ för att nå unga.
   • 130 Mkr tillförs kommuner och landsting för att användas till fortsatt satsning på ungdomsmottagningar.SKL tillförs 60 000 000 kronor under 2017 för att stödja kommuner och landsting/regioner i arbetet med att analysera förhållanden lokalt och regionalt, ge metodstöd och genomföra uppföljningar samt 45 000 000 kronor för inrättandet av högst sex stycken regionala resurscentrum med sikte på första linjens vård, primärvårdens möjlighet att tidigt och effektivt möta psykisk ohälsa och förebygga och främja psykisk hälsa samt gränssnittet och samarbetet mellan olika aktörer och vårdgivare.Staten och SKL är eniga om behovet av ett uthålligt och långsiktigt hållbart arbete med att stärka strukturer för utveckling och kunskapsstyrning inom området psykisk hälsa. Befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser som medicinsk behandling och sociala insatser. Sådana insatser ska vara jämlika, jämställda och tillgängliga. 
   • https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/om-oss/overenskommelsen-for-psykisk-halsa-2017/
   • För att möta behoven hos befolkningen är det avgörande att göra breda analyser av befolkningens behov för att möjliggöra både ett effektivt arbete med att förebygga psykisk ohälsa och att öka tillgängligheten till stöd och behandling av god kvalitet. Det krävs också tillgång till kunskap om metoder och arbetssätt samt förutsättningar för en ändamålsenlig implementering av den kunskapen för att ge rätt insatser, på rätt sätt och i rätt tid."

 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/om-oss/overenskommelsen-for-psykisk-halsa-2017/

                               

Personalpolitik i Valdemarsvik!

Valdemarsvik Här kommer fyra avsnitt från vårt lokala handlingsprogram där du bl.a kan läsa om vår personalpolitik och att vi vill satsa på badhuset i Gusum.

 

Medborgardialog/personal/demokrati

Personal

Bättre arbetsgivare genom att leva upp till samverkansavtalet som finns. Kommunens anställda måste bli mer delaktiga och bättre informerade om beslut som rör deras arbete. De anställdas goda idéer måste tas till vara.

¨Lätt- och klämdagar¨ bör återinföras där det är möjligt.

En valmöjlighet mellan friskvårdstimme eller friskvårdspeng ska erbjudas.

Lyssna

Införa kommunfullmäktigemöten i alla kommundelar och samla in synpunkter om vad som är viktigt i respektive kommundel.

Starta en ungdomspanel där ungdomar på ett enkelt sätt via SMS kan svara på frågor om till exempel skolmaten.

Införa medborgarförslag i Kommunfullmäktige.

Medborgardialog

Dialog ska ske före beslut genom att samla in synpunkter från kommuninvånare tidigt i processen och det ska vara möjligt att påverka innan stora beslut. Nya ärenden ska i god tid inledas med information till kommuninvånare och politiker innan beslut.

  

Boende och kommunikation

Nya tomtområden

Trivsam boendemiljö med närhet till bra skola och affär. Särskilt viktigt när E 22 förbifart Söderköping ger ökade pendlingsmöjligheter.

Bredband

Främja utbyggnaden av fiber på landsbygden

Mobiluppkoppling

Jobba för bra täckning i hela kommunen. Extra viktigt när det fasta kopparnätet monteras ner och fiberutbyggnaden inte når alla.

Genomfart på Storgatan

Storgatan ska inte bli gångfartsområde utan fortsätta vara genomfartsgata.

 

Föreningsliv/Kultur/Fritid

Badhuset i Gusum

Satsa på badhuset i Gusum. Ett badhus är en av de få fritidsanläggningar som kan vara till glädje för alla kommuninvånare oavsett ålder.

Lokal kultur

Satsa på att utveckla samarbetet mellan skolan och det lokala kulturutbudet (t.ex konst och opera utbudet på bion i Gusum).

Moderaterna kommer att verka för en kommunal utställningshall.

Föreningsstöd

Uppföljning och en rättvis fördelning av föreningsstödet över hela kommunen.

 

Miljö

Energirådgivare

Vi vill erbjuda en bättre energirådgivning till kommuninvånare och företagare. Extra viktigt med den snabba teknikutveckling som sker idag.

Fossilfria bränslen

Arbetet med att ställa om till fossilfria bränslen ska fortsätta.

Lokalt producerad mat

Kommunala matinköp av lokalt producerad mat från Östergötland/Småland ska ske i större utsträckning.

På kommunens menyer ska det stå var huvudingredienserna kommer ifrån.

 

 

 

 

 

Debattartikel!

Valdemarsvik Moderaterna i Valdemarsvik har försökt att få nedanstånde debattartikel publicerad i NT, men inte lyckats så den kommer här istället:

 

Ett nej är ett nej.

 

Valdemarsvik har tagit emot många nyanlända och asylsökande. Lokalt är vi överens om att det viktigaste är att de får jobb och lär sig svenska, i kommunen har vi tagit beslut i den riktningen. På riksplanet är det däremot skillnad på Socialdemokraternas och Moderaternas migrations och integrationspolitik och det kommer påverka oss lokalt vilken regering Sverige får efter valet.

 

Sverige behöver en ansvarsfull migrationspolitik, där ett tydligt ja eller nej i asylprocessen är grunden. Om man saknar asylskäl och därmed nekas uppehållstillstånd ska man så snart som möjligt återvända till sitt hemland. Allt fler som får avslag på sin asylansökan väljer dock att stanna kvar i landet, detta riskerar att på sikt bygga upp ett skuggsamhälle. När ett nej inte är ett nej så urholkas förtroendet i migrationspolitiken men framförallt så riskerar det att öka både otryggheten och utanförskapet i Sverige. Inför detta är vi oroliga.

 

Nyligen införde Socialdemokraterna en möjlighet till uppehållstillstånd för människor som inte har rätt att stanna kvar i landet, det handlar om 9000 ensamkommande. Det är ett förslag som tydligt visar att Socialdemokraterna vikt sig för Miljöpartiet men framförallt ett förslag som fått stor kritik från olika remissinstanser och Lagrådet slår fast att gränsen nu är nådd för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas. Detta är bara en del av Socialdemokraternas berg och dalbana inom migrationspolitiken. Vi är djupt oroade över vad det egentligen skulle innebära om Socialdemokraterna får möjlighet att bilda regering efter valet.

 

Från Moderaterna är vi tydliga, ett nej är ett nej. Lagstiftningen behöver vara genomtänkt och tydlig där individuella asylprövningar är grunden. Socialdemokraternas politik där personer som saknar skyddsskäl har möjlighet att få uppehållstillstånd går i motsatt riktning. Ska vi klara av integrationen i Sverige måste vi ha en rättssäker migrationspolitik.

 

Integrationen måste gå i led med migrationen, både i vad Sverige kan hantera men också i hur integrationsprocessen ska se ut. Vi vet att integrationsutmaningen är komplicerad men vi tror att grundtanken är enkel, vi måste ställa krav på motprestation. Det vill vi göra genom att öka aktivitetskraven under etableringstiden, införa utbildningsplikt och ställa tuffare krav på nyanlända att lära sig svenska. Grunden i integration måste vara att komma in på arbetsmarknaden men det handlar också om att förstå regler och normer, att kunna språket och att på riktigt anstränga sig för att komma in i det svenska samhället. För att underlätta att gå från nyanländ till nyanställd vill Moderaterna sänka skatten på arbete, införa ett bidragstak och skapa enkla jobb genom ett tredubblat RUT-avdrag.

 

Vi är redo att anta migration och integrationsutmaningen och vilar tryggt på en ansvarsfull politik. Att ställa krav är också att bry sig. Rättigheter, skyldigheter, lika för alla!

 

Anna Nilsson

Per Hollertz

Carina Thuresson

Anders Sjölander

Moderaterna i Valdemarsvik

Förtydligande angående Åldersro i Gryt!

Valdemarsvik Majoriteten med Socialdemokraterna i spetsen förespråkar ett vård och omsorgsboende i Valdemarsvik och ett i Ringarum. Inga fler och alltså inga omsorgsboende i varken Gryt eller Gusum. För att de ska bli kvar så måste Alliansen vinna valet i höst.

 

Majoriteten blir otydligare och otydligare ju närmare valet vi kommer. De säger att de små boendena har kontrakt tre år till så det är ingen nedläggning just nu. Det är ju klart att det måste byggas klart på Vammarhöjden innan de andra kommer att läggas ned. Vi i Oppositionen vill ha kvar de små boende på lång sikt och alltså bygga färre platser på Vammarhöjden.

 

Sedan pratar man vett och brett om trygghetsboende och det hade varit trevligt. Problemet är att det inte är något kommunen startar och när det gäller Åldersro så är ägaren av lokalerna inte intresserad av att starta trygghetsboende. Ägaren kommer att hyra ut boendet till något annat (t.ex. gruppboende) eller sälja huset och plocka ner det. Det har gjorts försök att få någon intresserad av att starta Trygghetsboende, men inte lyckats. När det inte ens går att få till ett trygghetsboende i Valdemarsvik eller i Ringarum så är det inte lättare på landsbygden. Detta är alltså bara en from önskan från politikerna!

 

Vi i Alliansen vill ha kvar omsorgsboende i både Gryt och Gusum. De är väldigt bra boende, inte alls så mycket dyrare som majoriteten säger och även en viktig arbetsplats. Kommunen behöver också värna alla arbetstillfällen i Gryt efter att majoriteten la ned skolan.

 

Jag har pratat med fastighetsägaren till Åldersro och hans förslag är att han bygger en vinkel till som kommunen hyr och sedan bygger han några lägenheter som han själv hyr ut som trygghetsboende. Detta är väl värt att utreda vidare.

 

Vinner vi valet kommer vi att gå vidare med detta för att säkra en bra äldreomsorg i hela kommunen!

 

Lyssna gärna på när Ted och jag diskuterade detta i radion:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=7024711

Näringsliv & Turism!

Valdemarsvik Näringsliv och turism

 

Näringslivskommunikation

Ha företagsträffar i kommunens alla delar. Företagssamverkan med utbyte av erfarenhet och idéer mellan företag.

 

Införa Kommunal servicegaranti

Garantera att ansökningar behandlas inom angiven tid.

Ge en fortlöpande återkoppling under pågående ansökningar.

 

Marknadsföring av vår kommun

Kommunen ska aktivt bearbeta företag som söker etableringsmöjligheter.

Aktivt marknadsföra kommunens industritomter för nyetableringar.

Migration & Integration!

Valdemarsvik Migration/Integration

 

Kommunalt tiggeriförbud

Genom att införa ett kommunalt tiggeriförbud vill vi visa att tiggeri inte är ett lämpligt sätt att försörja sig på samt att förhindra att människor utnyttjas.

 

Motprestation bidrag

Om nyanlända efter två år av statligt stöd kommer till kommunen för försörjningsstöd, ska kommunen kunna ställa krav på deltagande på SFI och andra krav för att individen ska göra sig anställningsbar.

 

Försörjningskrav vid anhöriginvandring

Skärpt asyllagstiftning med tillfälliga uppehållstillstånd, ett skarpt försörjningskrav vid anhöriginvandring och krav på att en tillräcklig bostad ska finnas.

Krav på egen försörjning och grundläggande kunskaper i svenska språket och det svenska samhället för att få medborgarskap.

Anna Nilsson är Oppositionsråd i Valdemarsvik. Jag är också 2 vice ordförande i Förbundsstyrelsen för Moderaterna i Östergötland och är vice ordförande i brukardialogberedning 5 i Region Östergötland.

 • Twitter
 • Anna Nilsson

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se