Logga in

Jenny Elander Ek (C)

Medborgarkontor, kostpolicy och samverkansavtal med Söderköping

Gryt I måndags var det dags för årets första kommunfullmäktige i världens mest ooptimala sal för detta, nämligen bio-salongen i Folkets Hus i Valdemarsvik. 

Nedan följer en föredragning av ett helt partiskt urval ur ärendelistan.

 

Under mötet beslutades det att fastslå en handlingsplan som demokratiberedningen arbetat fram under året. Dess syfte är att informera kommunmedborgare om vägar att påverka den förda politiken samt hur information säkerställs. Där ingick även ett förslag om att i framtiden inrätta ett medborgarkontor. Detta reserverade jag mig emot då jag anser att vi har ett lättillgängligt kommunhus med fantastisk reception, duktiga tjänstemän med mejl och telefon, facebook, hemsida, Valdemarsviksbladet, turistbyrå m.m. För mig handlar det snarare om att vi måste arbeta med att förbättra dessa möjligheter till information, än att lägga pengar och tid på något som låter bra på pappret. Som medborgare söker man antingen svar på en allmän fråga där svaret ska finnas lättillgängligt genom ovan beskrivna informationskanaler. Eller så söker man svar på en väldigt invecklad fråga och då är inte chansen stor att det är just den tjänstemannen som står i Medborgarkontoret vid just den tidpunkten när man vill ha svar på sin fråga. Förenkla och framförallt förbättra det vi har tycker jag. 

Den andra stora frågan under kvällens möte var ett samverkansavtal med Söderköpings kommun inom miljöområdet. Syftet med avtalet är att förbättra organisationen inom dessa delar. Ansvarig kommun blir Söderköping vilken innebär att tjänstemännen flyttas dit. En viss närvaro i Valdemarsvik ska dock garanteras. Av avtalet framgår dock inte hur stor denna närvaro ska vara. Vi i Alliansen yrkade därför på att det ska finnas fysisk närvaro i Valdemarsvik minst tre dagar varje vecka. Detta för att medborgare ska kunna gå till kommunhuset med sina frågor på området. Detta förslag fick dock inte bifall av majoriteten. Så vi får väl se vad framtiden visar vad gäller närvaro i Valdemarsvik.

Avslutningsvis togs beslut om att bifalla en motion från oss i Centern där vi yrkade att kommunens kostpolicy ska revideras och att större hänsyn ska tas till att kosten ska vara närproducerad och med hänsyn tagen till svenska djurskyddsregler. 

 

Hurra!

Medborgarkontor blir medborgarservice

Under förra mandatperioden lade Moderaterna och Nybyggarpartiet fram förslag om införandet av ett Medborgarkontor i Valdemarsvik. Under slutet av mandatperioden konkretiserades planerna. När vi och Socialdemokraterna efter valet började prata sakpolitik för att se om vi kunde mötas i en rad olika frågor som var viktiga för oss båda, var Medborgarkontoret en av dessa frågor. Det är ingen hemlighet att vi i Centerpartiet inte var helt övertygade om att den tänkta formen var den rätta och  denna fråga var nog en av dem som vi diskuterade mest. 

 

Samtidigt såg vi ett behov av att de som kontaktar kommunen ska få svar och hjälp så snabbt och smidigt som möjligt och att den mesta kontakten som sker idag är via telefon. För länge sedan fanns det även en idé inom vårt parti om "En väg in" till kommunens verksamheter. Med det som bas började vi tillsammans skruva på frågan om Medborgarkontor. 

 

Utgångspunkten är att alla som kontaktar kommunen ska få svar och hjälp direkt i den mån det är möjligt istället för att slussas vidare. Detta ska ske genom att de som svarar har grundläggande kunskaper inom flera av kommunens verksamheter. Om tjänstemannen som svarar inte har möjlighet att hjälpa till eller svara, eller om man efterfrågar en specifik tjänsteman, ska det finnas möjlighet att direkt boka in ett möte med denne eller någon som kan hjälpa till. Samtidigt så har flertalet myndigheter, bland annat Arbetsförmedlingen och Polismyndigheten, uttryckt starka önskemål om ett samarbete med kommunen för att på olika sätt kunna utöka sin lokala närvaro. Även här såg vi en möjlighet till att kunna förbättra servicen för våra kommuninvånare genom att bistå dessa myndigheter med den hjälp som är lämplig. 

 

I den överenskommelse som nu är nådd mellan majoritetens tre partier fokuserar vi därför på funktionen, att vi på detta sätt vill utöka servicen för kommuninvånare och andra, inte på var eller hur detta ska vara beläget. Därför har vi ändrat namn från Medborgarkontor till Medborgarservice. 

 

Det är vidare inte klart, trots påståenden från oppositionen, var och hur en framtida lokal ska vara belägen där det även går att ta emot fysiska besök. Det vi vet är att de som bemannar medborgarservicen till en början kommer att dela lokaler med Arbetsförmedlingen för att skapa ett bättre samarbete med dem. 

 

Detta är en funktion som inte kommer att fungera perfekt från början för det är få organisationsförändringar som gör det. Men jag tror att det har potential att bli riktigt, riktigt bra. 

Nytt styre i Valdemarsvik

Centerpartiet har nu kommit överens om en majoritet för Valdemarsviks kommun med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Man kan tycka att detta är en konstig majoritet om man ser till historien. Vår ingångspunkt i detta har varit att vi vill ha en majoritet som inte måste ta ett aktivt stöd av Sverigedemokraterna för att få igenom beslut i nämnder, styrelser och utskott. Tillsammans i vår tidigare allians hade vi inte fått det. Även om Landsbygdspartiet tackat ja till att vara med räckte det inte för att få majoritet då Nybyggarpartiet tackade nej till att vara med i den konstellationen.

Vår utgångspunkt i detta nya samarbete har varit sakpolitiska. Vi har utgått från våra respektive valprogram och vävt samman dessa i ett program som vi nu enats om.

Vi som parti har fått gehör för våra huvudfrågor i valet som:
🍀Bevarande av äldreboenden i Gryt och Gusum
🍀Arbetet med bredbandsutbyggnaden
🍀Näringslivsutveckling
🍀Samverkan mellan Tryserums friskola och kommunen om skolskjutsar

Nu ser vi FRAMÅT, inte bakåt, in i detta nya samarbete som vi tror kan hantera de stora utmaningar Valdemarsviks kommun står inför.

Budgetarbete för 2019

Även om det ännu inte står klart vilka det är som kommer att styra Valdemarsvik fram till 2022 så rullar det politiska arbetet på och just nu är det fokus på budgeten för 2019. Under hösten har vi som sitter i budgetberedningen, det vill säga både representanter för den gamla majoriteten och oppositionen, tillsammans med tjänstemännen gått igenom ramarna för de olika sektorerna samt ställt upp vilka mål som förvaltningen ska sträva mot. Där är jag glad över att vi i Centerpartiet fått in mål som syftar till att öka antalet lokala företag som lägger anbud på kommunens upphandlingar, öka bredbandsutbyggnaden samt minska kemikaliehanteringen i kommunens verksamheter. Alla viktiga frågor som vi i Centerpartiet drev i valet. 

Boenden för äldre i Valdemarsvik

I måndags var det dags för kommunstyrelse och det fanns två ärenden på dagordningen som rörde boenden för äldre i centrala Valdemarsvik. 

 

Dels gällde det en avsiktsförklaring som vi ska teckna tillsammans med region Östergötland rörande förstudie kring möjligheten till byggandet av ett vårdcentrum på Vammarhöjden. Vi i Alliansen ansåg dels att det i avtalet måste stå hur mycket förstudien får kosta, dels ansåg vi att det nu efter valet finns nya ledamöter i kommunfullmäktige i Valdemarsvik och att det därför vore bra om det är det nya kommunfullmäktige som får fatta beslut. S, MP och NB körde dock på och beslutade att teckna avtal med regionen. Jag kan tycka att det finns anledning att visa respekt för de nya ledamöter som sitter i kommunfullmäktige efter valet och låta dem besluta i en sån här strategiskt viktig fråga, även om vi i kommunstyrelsen har vårt uppdrag fram till årsskiftet. 

 

Nästa fråga på dagordningen gällde ett lokalt företag som har skickat förfrågan till oss ledamöter i kommunstyrelsen kring att företaget har möjlighet att bygga boenden för äldre i centrala Valdemarsvik. Vi i Alliansen tyckte att vi kunde bjuda in företaget till kommunstyrelsen och låta dem presentera planerna. S, MP och NB beslutade dock att säga tack, men nej tack. Jag kan tycka att det är väldigt tråkigt bemötande när lokala företag hör av sig och vill vara med och bygga Valdemarsvik in i framtiden, att de inte ens får chansen att visa vad de kan åstadkomma. Det är inte den typen av approach till företagare som jag vill ha i Valdemarsviks kommun. 

Dags att rösta!

Nu är det äntligen valdag och efter att vallokalerna stänger ikväll får vi reda på vilka partier och kandidater som vunnit ert förtroende. Den senaste månaden har jag i denna blogg presenterat 36 skarpa vallöften för Valdemarsvik md fokus på näringsliv, äldre, integration, miljö samt barn och unga. Jag hoppas att vi i Centerpartiet genom dessa samt genom vårt arbete under den gångna mandatperioden har lyckats få ert förtroende att styra Valdemarsvik de närmsta fyra åren. Det vore en oerhört stor ära. 

Jag heter Jenny Elander Ek och jag är vice oppositionsråd samt ledamot i kommunfullmäktige samt kommunstyrelse i Valdemarsviks kommun där jag representerar Centerpartiet. Arbetar till vardags som biträdande jurist på Advokatfirman Glimstedt i Norrköping. Just nu är jag dock föräldraledig.  

  • Twitter
  • Jenny Elander Ek

Bloggar

Sportbloggar