Logga in
En radarpartner är tillbaka i etern Speedwaybloggen Speedwaybloggen
Vädersponsor:

Joanna Sjölander (M)

Det går fort att montera ner något som har tagit 30 år att bygga upp

Norrköping Jag har stor respekt och tilltro till ideella krafter. Som tex de i vår viktiga brottsofferverksamhet i Norrköping. Det är en väl etablerad förening med personliga relationer med personal på kommunens skolor och andra föreningar. Nåbara dygnet runt och med en stor ideell skara erfarna medarbetare. Precis så som en förening som arbetar med känsliga frågor måste vara.

I december förra året lämnade föreningarna i Norrköping och Linköping riksorganisationen efter att först ha fått ok från Socialnämndens ordförande och Socialkontorets chef att det var okej, att de ändå kunde få fortsatt uppdragsbidrag.

Innan nytt avtal med kommunen kommit på plats började dock den besvikna riksorganisationen bygga upp en ny regional brottsofferjour som i dagsläget endast kan erbjuda nationell telefoncentral som har öppet måndag-fredag och som förmedlar kontakt till telefonstödjare i fyra angränsande län.

Trots att denna ”nya” lokala jouren är under uppbyggnad och endast styrelsen är namngiven, har riksorganisationen lyckats övertyga Polismyndigheten i Region Öst att istället för den nuvarande lokala verksamheten hänvisa till riksorganisationens telefonjour under uppbyggnadstiden.

Socialkontoret får meddelande om detta från Polismyndigheten och beslutar då att dra tillbaka beslutsförslaget från presidiet, som var att ge befintlig jour ett ettårsavtal medan vi följer utvecklingen, samt att göra saken till ett informationsärende.

Ett beslut skulle alltså inte längre tas på nämndmötet, vare sig om avtal eller fortsatt bidrag. Från 1 april skulle alltså Brottsofferjouren i Östra Östergötland, som den nuvarande verksamheten heter, stå utan bidrag och därmed bli av med sin enda anställda och lämna 32 ideella medarbetare utan koordinator.

Som andra vice ordförande i Socialnämnden kunde jag inte acceptera detta utan begärde att få tillbaka det som beslutsärende. Det första beslutsunderlaget kom dock aldrig ut till ledamöterna; istället var beslutsförslaget att låta tjänstemännen utreda frågan och, underförstått, inte dela ut fortsatt uppdragsbidrag.

På nämndmötet yrkade jag på ett års avtal med nuvarande brottsofferjour medan frågan utreds vidare, enligt presidiets förslag till beslut. Efter lång argumentation från Moderaternas sida och brist på svar från majoriteten på varför det är så bråttom att byta till en organisation under uppbyggnad innan man vet vad denna kan erbjuda, föreslog ordförande att utdela uppdragsbidrag ytterligare ett kvartal.

Det ger visserligen lite andrum och tid för frågan att utredas lite bättre, men det besvarar inte vår fråga. Det är ju bara hälften av brottsoffren som hänvisas från Polisen, resten fångas upp genom nätverken baserat på det förtroende som föreningarna byggt i bl a skolorna. De fångar alltså även upp dem som är i riskzonen men ännu inte utsatts för brott. Detta förebyggande arbete som bygger på relationer och förtroende är den riktigt stora investeringen över 30 år.

Och ingen har lyckats förklara för mig varför det är så bråttom att byta till något som inte finns.

Norrköping behöver ett nytt styre.

Artikeln på NT: http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/m-ville-ge-mer-stod-till-foreningen-om5128759.aspx

Vi vill ha de bästa lärarna

Norrköping Kommunfullmäktige klubbade just sin årsredovisning och den har debatterats hela eftermiddagen och halva kvällen. Moderaterna hade ett förslag på omfördelning av överskottet (som bl a uppstått på grund av att man inte har klarat av att tillsätta tjänster) till ett kännbart lyft av lärarlöner för att locka tillbaka skickliga lärare från pendling till andra kommuner och andra yrken.

Vi tror nämligen att skolan spelar stor roll när det gäller att öka den upplevda tryggheten och leda våra barn och ungdomar till det enda hållbara: egen försörjning och respekt för varandra och samhället i stort.

Emedan Kvartetten är nöjda med att ha uppnått alla finansiella mål är vi mindre imponerade att ALLA mål inom området "ett rättvist Norrköping" endast är "delvis uppfyllda". Det är här man hittar alla mål kring tidiga insatser, skolresultat, lämlikhet, osv. Det är dessa målsättningar som är viktigast att nå just nu när människor är oroade och i större behov av stöd. 

Skolan kan kanske inte allena lösa allt åt alla och löner betyder måhända inte allt här i världen, men faktum är att vi här och nu har möjlighet att åtminstone i viss mån kompensera för den bristande styrningsförmågan under det gångna året.

Det är dåligt ledarskap som resulterat i att man inte nyttjat resurserna till att uppnå de mål vi själva satt upp för verksamheten.

Och det är brist på mod att inte göra något man faktiskt är i stånd att påverka här och nu för att vända trenden.

Ja, det blev avslag på Modetaternas förslag.

Norrköping behöver ett nytt styre!!

Om delaktighet och ansvar

Norrköping Igår publicerade NT en ny debattartikel av oss Moderatkvinnor som jobbar med samhällssäkerhet och försvar. 

Varför dristar vi oss till att tala om plikt - jo, det är för att:

1. Vi tror att alla de rättigheter som vårt samhälle bjuder på, medför skyldigheter - samhällskontraktet är att ge och att ta

2. Vi tror på individen och att människor VILL ta ansvar och växer med ansvar

3. Vi tror att känslan av delaktighet ökar med ansvar och att det underlättar för människor att komma till sin rätt

Frivilligorganisationerna är i sammanhanget ett utmärkt verktyg - de har nämligen redan en infrastruktur och organisation med en lång tradition av socialt arbete och socialt ansvarstagande, samt en inkluderande attityd till sina medmänniskor.

Det civila försvaret skulle kunna vara en språngbräda in i samhället och skapa alternativa vägar in på den svenska arbetsmarknaden - där integrationen och vägen in i det svenska samhället börjar på riktigt.

 

Läs hela debattarikeln här:

http://www.nt.se/asikter/debatt/frivilligkrafter-om4563488.aspx

 

Sverige och Norrköping behöver ett nytt styre.

 

 

Civilförsvar och integration

Norrköping Moderatkvinnornas arbete inom samhällssäkerhet och försvar synes ha en helt annan relevens idag än för ett år sedan, när vi drog igång arbetsgrupperna. Jag är visserligen inte tacksam för att hotbilden försämrats, men faktiskt lite för att aningslösheten minskat något. Det är i grunden det vi är ute efter: ett samhälle befolkat av medvetna individer som har en aning om vad man bör göra i händelse av kris. Det skulle göra mig mindre orolig.

Vårt arbete mynnar ut i flera konkreta ideer och här kommer en som relaterar till den andra heta frågan i vårt samhälle idag - integrationen. Vi menar att att fokus på civilförsvaret kan skapa nya vägar in på arbetsmarknaden - det är ju där integrationen och vägen in i det svenska samhället börjar på riktigt.

Vi föreslår att frivilligorganisationerna kan användas som en motor i integrationsarbetet - att låta nyanlända samtidigt som de lär sig färdigheter och svenska, förstärka vårt civilförsvar. Frivilligorganisationerna kan utgöra en plattform över kulturgränser, samtidigt som ansvarstagande om sig själv och samhället ökar. 

Läs hela artikeln här: 

http://www.gp.se/nyheter/debatt/låt-nyanlända-stärka-civilförsvaret-1.4181722

 

Sverige och Norrköping behöver ett nytt styre!

Källkritik allt mer relevant allt tidigare

Norrköping Idag publicerades vår replik på debattartikeln om att göra källkritik till ett eget ämne i skolan: 

http://www.nt.se/asikter/debatt/gor-kallkritik-till-ett-eget-amne-om4492988.aspx 

 

Eftersom repliken inte publiceras på webben kommer texten och bilden nedan:

Verkligheten förändras och skolan måste hänga med!

Företrädare för svensk Lokalmedia skriver i NT den 8 februari att källkritik bör bli ett eget ämne i skolan redan i lågstadiet eftersom det i förlängningen handlar om rikets säkerhet. Ett utmärkt initiativ att lyfta frågan! Vi håller helt med om att det i och med digitaliseringen ligger ett stort ansvar hos individen att dela och sprida information utan att överväga trovärdigheten och ja, redan i lågstadiet är barnen ute på sociala media.

Oaktat om vi befinner oss i en brytningspunkt just nu, eller om det bara kommer att eskalera i och med att tillgängligheten till information hela tiden ökar; så är källkritik en extremt relevant fråga för skolan. Våra skolor ska förbereda unga människor för att leva i framtiden. En framtid där avstånden krymper fast vi inte rör oss rent fysiskt, och där en enstaka bit information lätt kan göras till beskrivning för ett land, eller ett folkslag.

I ett lite större perspektiv så relaterar källkritik till den digitala utvecklingen med allt billigare tekniska lösningar som kryper ner i åldrarna i alla samhällsgrupper, samt med allt fler och allt mer kreativa appar som lockar till engagemang. Utmaningen kanske handlar generellt om IT ur ett användarperspektiv; där källkritik är en fråga, men även förhållningssätt i övrigt för att motverka tex näthat och social utsatthet.

Vi är övertygade om att det finns forskning på området som kan sprida mer ljus över framtida utmaningar, men någonstans måste man ju börja. Därför vill vi härmed bjuda in Svensk Lokalmedia till dialog för att tillsammans starta ett initiativ för en skola som ligger i tiden. För framtiden.

Joanna Sjölander (M)
2:a vice ordförande Socialnämnden

Roger Åkesson (M)
2:a vice ordförande Utbildningsnämnden

Replik Källkritik NT 23/2 2017

 

 Norrköping behöver ett nytt styre.

 

Att hedra är att minnas och vara beredd.

Norrköping Härligt att se konkreta tips från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) på TVnyheterna i morse! Självklart ska alla hushåll ha tänkt på vad de ska ta sig till om vattnet stängs av eller strömmen bryts. I god tid innan det faktiskt händer. Förhoppningsvis kommer det aldrig att hända, men jag har fått lära mig att man ska planera för det värsta medan man hoppas för det bästa. 

Tyvärr är det många som inte har fått detta med modersmjölken i detta landet. Kanhända är aningslösheten baksidan av 200 års fred och frihet med god tillväxt och ständigt förbättrad livskvalitet. Men den som ser sig omkring i världen idag inser snabbt att det inte är helt självklart att nästa generation får ta över en tryggare värld.

Vi måste lära av historien för att inte återupprepa gamla misstag, men anpassa metoderna tid dagens förutsättningar. För mig hänger en sådan riskmedvetenhet ihop med djup respekt för dem som tidigare ställt upp och riskerat liv och lem för nationens säkerhet - våra veteraner - både militära och civila.

Igår kväll hade jag förmånen att tala på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas Årsmöte i Norrköping och berätta om min motion om att hedra veteranerna även lokalt på Nationella Veterandagen den 29 maj. En motion som avslogs av majoriteten med flata argument (se tidigare blogginlägg).

Stärkt av ny kunskap om bl a Försvarsmaktens veteranarbete och än mer ödmjuk inför uppgiften, är jag fokuserad på att fortsätta kampen att hedra dem som hedras skall. Moderaterna har även motionerat i riksdagen om att Veterandagen ska bli nationell flaggdag. Vi skall hedra, vi skall minnas och vi skall vara beredda. Förhoppninsvis i onödan.

Norrköping behöver ett nytt styre.

Joanna Sjölander heter jag och är Moderat fritidspolitiker i Norrköpings Kommun. Jag är ledamot i Norrköpings Kommunstyrelse samt Kommunfullmäktige. Jag är dessutom ordförande för Moderatkvinnorna i Östergötland och därmed medlem av Moderaternas Förbundsstyrelse. Jag är andra ersättare till Riksdagen och kandiderar till Europaparlamentet.

I övrigt är jag egen företagare och konsult inom marknadsföring, affärsutveckling och kommunikation efter många år på ledande marknadspositioner inom IT och försvarsindustrin. Jag brinner därför lite extra för försvars och säkerhetsfrågor samt kriskommunikation. Men framför allt intresserar jag mig för den enskildes rätt- & skyldigheter och hur samhället på bästa sätt kan erbjuda en trygg, fungerande plattform för dessa så att människor kan försörja sig och komma till sin rätt.

Jag bor och trivs med maken, som är entreprenör och företagare, samt min 11-åriga son och krulliga hund i Norrköpings stad och kan ofta ses skynda runt på cykel även om jag framför allt gillar att framföra motordrivna fordon och att resa till ständigt nya destinationer.
  • Twitter
  • @JoSjo

Bloggar

Sportbloggar