Logga in
Logga ut

Johan Levin

Juristbloggen

Bloggen kretsar kring rättsliga ämnen i allmänhet och i synnerhet rättsliga avgörande. Bloggen är privat och har ingen direkt relation till mitt arbete eller tidningen (annat än om ni vill kräva mig på skadestånd, då kommer jag hänvisa till tryckfriheten).

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet

Norrköping Uppdrag granskning har kartlagt alla som dömts för våldtäkt och försök till våldtäkt de senaste fem åren. Gärningsmännen har ofta varit påverkade av alkohol eller narkotika. Utbildningsnivån är låg, åtminstone en tredjedel har också dömts för andra brott. Och 58 procent är födda utomlands. Har etnicitet någon betydelse? 

Brå:s projekt om brott bland svenskar och invandrare har genom vetenskapliga analysmetoder undersökt hur "svensk och utländsk bakgrund" tillsammans med andra sociala faktorer bidrar till att förklara registrerad misstänkt brottslighet.

En del kritiker har ifrågasatt nödvändigheten av undersökningar kring etnicitet och brottslighet samt menar att den är till mer skada än nytta. Det finns risk att uppgifter rycks ur sitt sammanhang och presenteras på ett sätt som förstärker ett vi- och dom-tänkande. Sådana farhågor får man inte nonchalera.

Brå har t.ex. gjort bedömningen att en kunskapsbaserad bild av svenskars och invandrares brottslighet är bättre än en som är grundad på gissningar och personliga uppfattningar. Avsaknad av aktuella fakta om brottsligheten bland utrikes födda och deras barn underlättar att myter skapas och befästs. Om den registrerade brottsligheten visar sig vara hög i några grupper av utlandsfödda så försvinner inte problemen om man inte belyser dem och talar öppet om dem. En korrekt bild av problemens omfattning och utveckling torde i stället vara den bästa grunden för att analysera förhållandena och förbättra alla invånares förutsättningar att fungera väl i Sverige, oavsett etnisk härkomst.

 

Gränsen för sexuellt ofredande

Norrköping Högsta domstolen kommer bedöma gränsen för sexuellt ofredande jämfört med ofredande.

Hovrätten fann i likhet med tingsrätten utrett att chefen har tagit ett grepp om praktikantens högra lår på det sätt som hon beskrivit, dvs. närmare skrevet än knäet och med tummen mot insidan av låret. På de skäl tingsrätten angett anser även hovrätten visat att chefen handlat med uppsåt.

Chefens grepp om praktikantens lår har blivit kortvarigt eftersom hon ögonblickligen reagerat och tagit eller viftat bort hans hand. Beröringen har enligt hovrättens bedömning haft en sexuell prägel. Chefens agerande ska bedömas mot bakgrund av att gärningen har ägt rum på en personalfest där han, som gatu- och fastighetschef på kommunen, för första gången har sammanträffat och talat med praktikanten om hennes projekt och - visserligen i obestämda ordalag - ställt i utsikt en möjlig framtida tjänst åt henne på gatukontoret. Klarlagt är också att han, när hon har vänt sig mot personen som satt på andra sidan om henne, stirrat intensivt på henne. Enligt hovrättens mening har chefens handlande typiskt sett varit ägnat att kränka praktikantens sexuella integritet.

Kommentar: Ansvar för sexuellt ofredande förutsätter uppsåt beträffande de objektiva brottsrekvisiten. Gärningsmannen behöver inte ha haft uppsåt att kränka den andre personens sexuella integritet utan det är tillräckligt för ansvar att uppsåtet omfattar de omständigheter som innebär att gärningen var ägnad att kränka den andre på det sättet. Det kan i detta fall först konstateras att det varit fråga om en kortvarig beröring av låret.  Beröringen har dock skett på ett intimt ställe på kroppen och gärningen får typiskt sätt anses vara tillräcklig för att den sexuella integritet kränkts. 

Alla beröringar som kan anses vara av sexuell natur faller inte under den aktuella straffbestämmelsen. Ansvar för sexuellt ofredande förutsätter att handlingen har en sexuell inriktning på så sätt att den syftar till att reta eller tillfredsställa gärningsmannens sexualdrift (se prop. 2004/05:45 s. 88). 

Signera digitalt innan du har sex

Norrköping Idag träder nya samtyckeslagen i kraft.

En brottmålsadvokat, Baharak Vaziri, har därför tagit fram en samtyckesappen Libra där parterna signerar med BankID innan de har sex.

Grundprincipen i lagen är att sex ska vara frivilligt och om det inte är frivilligt så är det olagligt. Samtidigt blir fler handlingar kriminella och straffen skärps.

Enligt lagen blir det förbjudet att ha sex med en person som inte uttryckligen sagt ja eller aktivt visar att den vill delta. Det ska inte längre krävas att gärningsmannen har använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation.

Lagförslaget har fått kritik från flera håll, bland annat från Lagrådet som menat att det är för otydligt. Där har regeringen gjort ett förtydligande om vad domstolen ska titta på. Tillägget i lagtexten lyder: ”vid bedömning av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivilligheten har kommit till uttryck genom ord, handling eller på annat sätt”. Med andra ord kanske appen fyller en funktion!

Ensam vårdnad om barnen inom äktenskapet?

Norrköping Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd i frågan om under vilka förutsättningar rätten kan förordna om ensam vårdnad under bestående äktenskap och om en förälder har rätt att föra en sådan talan. Frågan behöver belysas ytterligare i rättspraxis. Det är därför av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. 

Föräldrar som är gifta med varandra har gemensam-vårdnad om barnet. Det gäller även i de fall där föräldrama inte var gifta med varandra, då barnet föddes men sedan gifter sig med varandra. Vårdnaden om barnet blir då gemensam från tidpunkten för äktenskapet. Undantaget är i de fall där rätten före giftermålet har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (se 6 kap. 3 § föräldrabalken). Även efter en äktenskapsskillnad är vårdnaden gemensam om inte den gemensamma vårdnaden blir upplöst. Att föräldrar har gemensam vårdnad om sina bam, oavsett om föräldrarna är gifta med varandra eller har skilt sig, är alltså huvudregeln. Den principen stämmer också överens med FN :s barnkonvention.

I 6 kap. 8 a § föräldrabalken finns en bestämmelse om att i de fall föräldrarna har gemensam vårdnad om ett barn kan en av dem få ensam vårdnad om barnet om den andra föräldern är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden. Paragrafen infördes på grund av behovet att kunna utse en vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn, men kan även tillämpas i andra fall.

Med att en förälder är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden menas, enligt förarbetena, att han eller hon under överskådlig tid inte kommer att kunna fatta beslut i frågor som rör barnet. Som exempel på hinder nämns att föräldern på grund av att föräldern är skild från barnet inte kan se till att barnet tas om hand eller ens ta ställning till vilka åtgärder som kan behövas för att tillgodose barnets behov. Yidare nämns den situationen att en förälder har försvunnit t.ex. i samband med någon slags olyckshänqelse. Det kan också vara fråga om hinde! av medicinsk art som långvarig medvetslöshet eller allvarlig psykisk sjukdom som medför att foräldem inte kan sörja för sitt barn. Det är alltså bara mer kvalificerade fall av praktiskt oförmögenhet att sörja för barnets behov som avses med begreppet varaktigt hinder (prop. 2004/05:136 s. 54 f.).

 

I detta mål är pappan kvar i Etiopien och mamman i Sverige, praktiskt går det inte ha gemensam vårdnad. Tingsrätten ansåg att föräldrarna kunde lösa detta genom fullmakt och avslog begäran om vårdnadsöverflyttning inom ramen för äktenskapet. Nu ska det prövas av högsta domstolen!

 

 

 

Ensam vårdnad vid 11 årings vilja

Norrköping Hovrätten tillerkände mamman ensam vårdnad eftersom den 11 åriga sonen uttryckt en bestämd vilja i vårdnadsfrågan trots att pojken bodde hos pappan.

Hovrätten anförde.

Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § föräldrabalken).

Frågan om vårdnad

Parterna har motsatt sig gemensam vårdnad om sonen varför hovrätten, i likhet med vad tingsrätten  konstaterar att sonen vill bo hos mamman. Även pappan har uppgett att han är övertygad om att det är sonens vilja att få bo hos sin mamma. Sonen är elva år varför hans vilja bör beaktas, om det inte finns någon omständighet som ger anledning att ifrågasätta hans mognad.

Vidare har såväl socialtjänstens utredare som umgängesstödet uppgett att sonen är en åldersadekvat elvaåring och mogen för sin ålder. Mot bakgrund av dessa omständigheter anser hovrätten att sonen får anses ha uppnått en sådan mognad att hans vilja bör beaktas vid bedömningen av vårdnadsfrågan.

Annat har heller inte framkommit än att sonen under det dryga år som han haft sitt boende hos pappan har funnit sig till rätta där. Han har fått vänner och även en fungerande skolsituation. Sonen har med hänsyn härtill haft goda möjligheter att jämföra för- och nackdelar med att bo hos pappa respektive hos mamma. Sonens val av vårdnads- och boendeförälder får därför anses vara väl underbyggt. Utöver den betydelse som sonens egen vilja har, beaktar hovrätten vid sin bedömning av vem av föräldrarna som ska anförtros vårdnaden, att pappan inte tillåtit sonen att ha någon kontakt med mamman utöver det umgänge som tingsrätten beslutat om. Pappan har själv medgett att han inte gjort några ansträngningar för att möjliggöra en nära kontakt mellan sonen och mamman. Vidare har pappan, trots att han vid huvudförhandlingen i tingsrätten intygade att så skulle ske, inte heller medverkat till att hålla mamman informerad om sonens skolsituation, vardagsliv eller mående. Detta talar för att det finns en överhängande risk för att sonens kontakt med mamman avsevärt skulle försämras om pappan får vårdnaden om sonen. Med hänsyn till sonens otvetydiga vilja, att pappan inte kan anses ha tillgodosett sonens behov av en nära kontakt med båda sina föräldrar samt att ett boende hos mamman inte skulle innebära en ny och främmande miljö för sonen, anser hovrätten att det får anses bäst för sonen att mamman anförtros vårdnaden om honom.

Risken att avslöja vistelseort

Norrköping Frågan i målet var om pappan skulle ha umgänge med barnen när mamman och barnen hade skyddade personuppgifter. Pappan hade kontaktförbud mot mamman och även dömd för brott mot mamman.

Med utgångspunkt i barnets bästa ska domstolen alltså väga barnets behov av umgänge med en förälder det inte bor med mot de risker som ett sådant umgänge kan vara förenat med. Om domstolen vid en samlad bedömning kommer fram till att det finns en faktisk risk för att barnet förs bort eller att barnet eller någon annan i familjen utsätts för våld eller annars far illa är detta en omständighet som ska väga tungt vid bedömningen. Bedömningen kan då bli att det bästa för barnet är att någon kontakt mellan barnet och föräldern inte äger rum. Domstolen får när den beslutar om umgänge samtidigt besluta, om barnet har behov av det, att en person ska medverka som s.k. umgängesstöd.

Ett umgängesstöd har inget särskilt mandat att fysiskt förhindra att barnet förs bort eller kränks. Ett umgängesstöd utgör därmed inte någon garant för skadliga åtgärder från en förälders sida. En förutsättning för att besluta om umgängesstöd är att det går att göra en bedömning att umgänget inom överskådlig framtid inte behöver vara förenat med ett sådant stöd. (Se prop. 2009/10:192, s.11-12.).

Målet i hovrätten.

I vårdnads-, boende – och umgängesutredningen som inhämtades av tingsrätten gjordes bedömningen att barnen skulle ha rätt till umgänge med pappan i den utsträckning som tingsrätten senare beslutade. I det kompletterande yttrande som hovrätten inhämtat görs bedömningen att det för närvarande inte är förenligt med barnens bästa att ha umgänge med pappan.

Hovrätten anförde följande.

Pappan har vidare efter tingsrättens dom dömts till fängelse för bl.a. olaga hot mot mammans bror. Av den domen framgår att pappan både vid gärningstillfället och tidigare hade försökt förmå släktingar att lämna ut adressen till mamman. Tingsrätten har bedömt att det inte går att utesluta att det finns en viss risk för att barnen förs bort vid ett umgänge med pappan. Hovrätten ansluter sig till den bedömningen och anser att risken i dag, mot bakgrund av vad som hänt efter tingsrättens dom, är än mer beaktansvärd.

Som framhållits av båda vittnena kan ett umgängesstöd inte förhindra att ett bortförande sker. För det fall barnen ges rätt till någon form av umgänge med pappan finns det – vilket också både vittnena framhållit – vidare en beaktansvärd risk för att mammans och barnens vistelseort kan komma att avslöjas. Mamman har berättat att hon vid två tillfällen efter tingsrättens dom har varit tvungen att flytta till ett nytt skyddat boende och att hon på grund av pappans hot mot hennes bror blev rekommenderad av polisen att ansöka om kontaktförbud. Det finns i dag ett kontaktförbud för pappan gentemot mamman som gäller fram till mitten av juli 2018. Att mamman och barnen beviljats skyddat boende, skydd för personuppgifter samt att det finns ett gällande kontaktförbud är omständigheter som talar för att det, inte minst för mamman, kan medföra risker om hennes och barnens vistelseort röjs. Till detta kommer att pappan är dömd för misshandel av både mamman och barnen samt att syftet med hotet mot mammans bror med kniv var att få reda på var mamman och barnen befann sig. Hovrätten bedömer att det finns en konkret risk för att mamman och barnen skulle fara illa om deras vistelsort avslöjades.

Utifrån nuvarande förhållanden finner hovrätten vid den avvägning som måste göras mellan barnens behov att träffa sin pappa och de risker som umgänge skulle vara förenat med att det för närvarande inte är förenligt med barnens bästa att ha någon typ av umgänge med pappan. Tingsrättens beslut om umgänge ska därför upphävas.

 

 

Gör: jurist


Födelseår: 1970Började skriva för juristbloggen: September 2013


Gillar: kreativitet, måttfullhet och juridisk visdom.

Juridikens uppgifter: att styra samhällsutvecklingen, att fördela gåvor och bördor, att säkra förväntningar, att lösa konflikter och att markera värderingar. Det åvilar juristen ett särskilt ansvar att på ett begripligt och övertygande sätt föra ut och synliggöra de argument som ligger bakom avvägningar i lagstiftningen och avgöranden i enskilda fall.

Bloggar

Sportbloggar

Politiker

Politikerbloggarna stängs

Politikerbloggar Från och med den 1 februari avslutar vi våra politikerbloggar på nt.se.

Anledningen till att vi stänger bloggarna är främst att vi ser att bloggandets roll har flyttats över till sociala medier. Det har fått till följd att läsningen av våra bloggar har blivit lidande.
Jag vill passa på att tacka alla bloggare för er tid och era blogginlägg, och samtidigt också passa på att tacka alla läsare.

Maria Kustvik, ansvarig utgivare Öst Media