Logga in
Logga ut

Johan Levin

Juristbloggen

Bloggen kretsar kring rättsliga ämnen i allmänhet och i synnerhet rättsliga avgörande. Bloggen är privat och har ingen direkt relation till mitt arbete eller tidningen (annat än om ni vill kräva mig på skadestånd, då kommer jag hänvisa till tryckfriheten).

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet

Norrköping Uppdrag granskning har kartlagt alla som dömts för våldtäkt och försök till våldtäkt de senaste fem åren. Gärningsmännen har ofta varit påverkade av alkohol eller narkotika. Utbildningsnivån är låg, åtminstone en tredjedel har också dömts för andra brott. Och 58 procent är födda utomlands. Har etnicitet någon betydelse? 

Brå:s projekt om brott bland svenskar och invandrare har genom vetenskapliga analysmetoder undersökt hur "svensk och utländsk bakgrund" tillsammans med andra sociala faktorer bidrar till att förklara registrerad misstänkt brottslighet.

En del kritiker har ifrågasatt nödvändigheten av undersökningar kring etnicitet och brottslighet samt menar att den är till mer skada än nytta. Det finns risk att uppgifter rycks ur sitt sammanhang och presenteras på ett sätt som förstärker ett vi- och dom-tänkande. Sådana farhågor får man inte nonchalera.

Brå har t.ex. gjort bedömningen att en kunskapsbaserad bild av svenskars och invandrares brottslighet är bättre än en som är grundad på gissningar och personliga uppfattningar. Avsaknad av aktuella fakta om brottsligheten bland utrikes födda och deras barn underlättar att myter skapas och befästs. Om den registrerade brottsligheten visar sig vara hög i några grupper av utlandsfödda så försvinner inte problemen om man inte belyser dem och talar öppet om dem. En korrekt bild av problemens omfattning och utveckling torde i stället vara den bästa grunden för att analysera förhållandena och förbättra alla invånares förutsättningar att fungera väl i Sverige, oavsett etnisk härkomst.

 

Vad krävs för en fällande dom?

Norrköping När det gäller åtal måste prövningen av skuldfrågorna ske med beaktande av att de tilltalade i praktiken har begränsade möjligheter att försvara sig mot anklagelserna och lägga fram någon motbevisning. Sådana brister utesluter inte en fällande dom, men gör att stränga krav måste upprätthållas när det gäller bevisföringen. I den mån utformningen av en gärningsbeskrivning innebär svårigheter för den tilltalade att presentera motbevisning kan detta nämligen komma att påverka bevisvärderingen i en för honom eller henne förmånlig riktning. Det är i sådana fall bl. a. särskilt angeläget att åklagaren tydligt redovisar vad som är avsett att bevisas med varje enskilt bevis och på vilket sätt som det angivna bevistemat har samband med gärningspåståendet. Åklagarna gör som regel gällande att bevisningen ska ses som en helhet, dvs. bevisning i olika delar av målet ska kunna påverka bedömningen även av påståenden där denna bevisning inte åberopats. Högsta domstolen har angett om vikten av tydlighet när det gäller bevistema. Det förtjänar i övrigt att framhållas att kraven på bevisningens styrka ställs lika högt i alla typer av brottmål. De speciella bevissvårigheter som ofta finns i t.ex. ekobrott eller narkotikamål innebär alltså inte ett lägre beviskrav. 

För en fällande dom krävs i sedvanlig ordning att domstolen genom den utredning som lagts fram i målet anser det ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till den gärning som åklagaren har påstått. Det finns anledning att betona att
även om man anser att det kan hållas för visst att t.ex. pengar har anknytning till brottslighet är steget långt till slutsatsen att de tilltalade har gjort sig skyldig till det brott som anges i gärningsbeskrivningen.

 

Staten döms att betala ytterligare 1 500 000 kr i ersättning för lidande

Norrköping

Tingsrätten har idag meddelat dom i ett mål där Jonas Falk, som suttit häktad och sedan frikänts, yrkat ersättning av staten för lidande och påstådda överträdelser av Europakonventionen samt för ekonomisk skada orsakad av frihetsberövandet. Han får ytterligare ersättning för lidande men inte för ekonomisk skada. Frågan om överträdelser av Europakonventionen har inte prövats.

Enligt tingsrätten utgör den ersättning om 5,1 mkr som staten redan utbetalat till honom inte skälig kompensation för den långa tid han suttit frihetsberövad och för det förhållandet att frihetsberövandet inneburit långvarig isolering från andra. Ytterligare ersättning för lidande ska därför utgå med hela det yrkade beloppet jämte ränta. Att han får fullt bifall till sitt yrkande i den delen innebär att det saknas anledning att pröva om påstådda kränkningar av artiklar i Europakonventionen har ägt rum eller inte. 

Bakgrunden var Playa-målet; en internationell liga misstänktes smuggla tonvis med kokain från Colombia till Europa i början av 2000-talet. Polisens insats Operation Playa pågick i över sju år, innan dom till slut föll i Svea Hovrätt 2014. 

Den kostade skattebetalarna långt över hundra miljoner kronor.

  • Förundersökningen leddes av åklagare Karin Bergstrand vid internationella åklagarkammaren i Stockholm, men polis och rättsväsende i flera olika länder samarbetade under operationen. 

 

  • Deras uttalade mål var att gripa svenske Jonas Falk, som utpekades av polis och åklagare som huvudmannen för ligan. 

 

  • Sommaren 2010 greps en annan av de misstänka, Mauritz Andersson, med 1,4 ton kokain på en segelbåt i Karibien. Han dömdes i tingsrätt och hovrätt för att ha transporterat kokain i sin segelbåt över Atlanten. 

 

  • Jonas Falk, sedan tidigare dömd för väpnade bankrån, greps i Colombia nyårshelgen 2010. Han hölls totalt isolerad i häkte i Sverige i tre och ett halvt års tid, i väntan på att utredning och att rättegångar skulle bli klara.  

 

  • Jonas Falk dömdes först till 18 års fängelse av Stockholms tingsrätt, men hovrätten friade honom senare. Enligt hovrätten höll inget av den bevisning som åklagaren lade fram på någon av åtalspunkterna för en fällande dom.

 

  • Harriette Broman, moster till Jonas Falk, greps också och anklagades för att ha tvättat pengar från narkotikaligan. Hon hölls isolerad i svenskt häkte i 556 dagar, men frikändes sedan från anklagelserna om penningtvätt av hovrätten.

 

  • Jonas Falk lämnades direkt efter den friande domen ut till Spanien, anklagad för skattebrott som hängde ihop med det brott hovrätten frikänt honom från. Falk får inte lämna Spanien utan tillstånd, men något åtal har ännu inte väckts mot honom trots att det gått fyra år sedan han utlämnades.

 

 

72 000 till motparten för vårdslös processföring

Norrköping Solna tingsrätt biföll i en dom NN:s talan mot XX och förklarade att han har bättre rätt till aktierna i NEWCO AB än vad hon har.

Tingsrätten förpliktade i domen XX att ersätta NN:s rättegångskostnader med visst belopp och förpliktade samtidigt XXs dåvarande ombud advokat YY att solidariskt med henne ersätta NN:s rättegångskostnader till ett belopp om 72 000 kr samt ränta. I dom fastställde hovrätten tingsrättens dom i huvudsaken och i fråga om XX:s skyldighet att ersätta NNs rättegångskostnader i tingsrätten.

Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning att YY genom vårdslöshet och försummelse på de sätt som tingsrätten har angett orsakat merkostnader för NN och att dessa kostnader kan uppskattas till 72 000 kr. Det som YY har anfört i hovrätten föranleder alltså inget annat ställningstagande. Tingsrättens beslut ska därför inte ändras.

Tingsrätten anförde.

YY har genom vårdslöshet och försummelse vållat kostnad för NN. Advokat YY har sålunda inte förberett sig inför den muntliga förberedelsen, upprepade gånger justerat sin huvudmans inställning bl.a. under påstående att han missförstått huvudmannens instruktioner, grundlöst åberopat att det skulle föreligga lis pendens och likaledes grundlöst yrkat att viss bevisning skulle avvisas. Härtill kommer att han vägrat att i tid efterkomma tingsrättens föreläggande om att inge av honom åberopad bevisning och att inkomma med slutlig bevisuppgift, något som skett först strax före huvudförhandlingen i målet och uppenbarligen medfört extra kostnader för NN. Han har vidare lämnat helt oförenliga uppgifter om omständigheter, bl.a. om bolagsstämman den 11 maj 2015, som varit av central betydelse för målet. Han har åberopat omständigheter och bevisning om gåva av aktier till YY för att först vid huvudförhandlingen förklara att omständigheterna och bevisningen saknar betydelse för prövningen av målet eftersom YYs enda grund för bestridandet är att någon överlåtelse av aktier inte skett i samband med bolagsstämman den 11 maj 2015. Den merkostnad som detta vållat NN bör skäligen uppskattas till cirka en tredjedel av den tid som advokat C enligt vad som ovan sagts är berättigad till ersättning för, dvs 40 timmar å 1800 kr; sammanlagt 72 000 kr.

 

Lärare skyddade kollega - dömdes men frias av hovrätten

Norrköping Åklagaren har påstått att följande har hänt.

1. Läraren (L) har tagit ett s.k. polisgrepp på eleven (E) genom, att trycka upp hans arm bakom hans rygg. Det hände den 23 februari 2017 på en bussresa från Gullmarsplan till Sköndal, Stockholms stad. E fick ont. E begick gärningen med uppsåt

Tingsrätten fällde läraren för ringa misshandel men hovrätten friade honom enligt följande.

Det framgår av utredningen att L har gripit tag och hållit fast i E:s arm och fört ner den bak mot hans rygg, vilket omfattas av gärningsbeskrivningen. Greppet har varat i några sekunder. Genom E uppgifter är det klarlagt att han upplevt smärta till följd av greppet. I likhet med tingsrätten anser hovrätten att gärningen i och för sig uppfyller rekvisiten i straffbestämmelsen för ringa misshandel. Hovrätten delar även tingsrättens bedömning att det varit fråga om en nödvärnssituation.

Till skillnad från tingsrätten anser emellertid hovrätten att Ls handlande inte har varit uppenbart oförsvarligt. Vid bedömningen av vad som är uppenbart oförsvarligt ska det tillgripna våldet sättas i relation till Ls tillsynsplikt som lärare och till det förhållande som har utlöst ingripandet (se bl.a. NJA 2009 s. 776). L har i den aktuella situationen ingripit mot ett pågående och ordningsstörande beteende från Es sida.

Både lärarna hade dessförinnan - utan resultat - försökt sätta stopp för beteendet genom att säga åt E att sluta. Ls ingripande har skett av ordningsskäl, för att förhindra ett fortsatt ofredande av en annan lärare och det har inte varit fråga om en bestraffhingsåtgärd. Mot den bakgrunden framstår Ls grepp om Es arm som befogat. Eftersom L har agerat inom ramen för nödvärnsrätten har han inte gjort sig skyldig till en brottslig handling. Han ska därför frikännas från åtalet för misshandel.

 

 

Detta får inte skrivas på Facebook

Norrköping I skrivelsen står följande.

Bland advokater i Göteborg med omnejd är K ett ständigt samtalsämne och de allra flesta är överens om att han systematiskt bryter mot samfundets etiska regler. Dessutom publicerar K regelbundet synnerligen olämpliga inlägg på sociala medier, bland annat på Facebook, vilket påverkar allmänhetens syn på advokater negativt. De är många som upplever detta problematiskt, men ingen vill anmäla honom i eget namn. Därför skickas denna anmälan in anonymt.

Till anmälan har bifogats skärmdumpar från K Facebook-sida som visar inlägg med bl.a. följande innehåll.

"Veckans förhandling var via länk. ..haha...känns alltid lite konstigt att inte vara med i förhandlingssalen [emoji] [i inlägget publicerat bild på en kvinna]"

"Begärd som försvarare, gäller mordförsök i Norrköping. Bara att hoppa i bilen då det är förhör 16.00....haha...blir kanske inte laglig hastighet [emoji]"

"Dagens höjdare! Nöjd klient vill ge en lyckosouvenir, spränggranat och egentillverkad hållare, inför en huvudförhandling i tingsrätten, i tron av att det är en attrapp. ..haha.... Efter att ha skickat en bild till en kille på försvarsmakten visade det sig att den troligen är riktig och polisens bombpatrull är på väg hit [emoji]"

"Upplösningen till min tidigare utlagda bild...polisen som kom till kontoret fick inte röra granaten, den skulle få ligga kvar på kontoret i väntan på bombgruppen. Det visade sig vara en riktig granat till en tysk tigerstridsvagn. ..haha...men som tur var utan sprängladdning"

"Numera har vi en äkta men icke laddad spränggranat på kontoret. Tydligen till en tysk stridsvagn av modell Tiger. Ca 90 cm lång.. .Den kommer absolut ge lycka i den kommande vårdnadsprocessen klienten ligger i" "HJÄLP!! Jag behöver hjälp att klona mig... avslutade ett misstänkt mord och människorov i onsdags, Göteborgs tingsrätt. Tor å fre var det fotbollsengagerade killar som gillar att boxas, Örebro tingsrätt. Å veckan avslutades med att jag blev begärd i ytterligare ett mord, ett narkotikamål å även målsägandebiträde i en våldtäkt. Jag har verkligen ett utvecklande jobb [emoji]"

"Representerar/firar med tre klienter, åtalet ogillades...det var bara tre visemän som gillar fotboll... Skål [emojis] [i inlägget publicerat en bild på tre klienter bakifrån]"

"Hoppas ni har en roligare lördagskväll än jag har kära vänner...14 000 sidor som sällskap å har förberett att läsa tills jag somnar, se bäddningen i soffan [emojis] Ps men vi får 3 min per sida...dvs 700 timmar så om ett par månader kommer jag skratta hela vägen till banken [emoji]"

"Igår blev jag begärd i ett ekomål och idag var det en kille som sitter häktad för mordförsök som begärde att fa byta till mig.. .jag som behöver semester [emojis]"

"180 på 100-väg.. .tredje gången polisen sympatiserar med en stressad advokat!! Den här gången på väg till häktet i Mariestad för polisförhör...tack polisen [emojis]"

 

Nämndens bedömning och beslut

Disciplinnämnden konstaterar inledningsvis att de publicerade Facebook-inlägg som återges i beslutet faller inom ramen för Ks advokatverksamhet.

God advokatsed innefattar skyldighet för en advokat att iaktta integritet och uppträda sakligt och korrekt samt så att förtroende för advokatkåren upprätthålls. Advokaten ska också iaktta diskretion om sina klienters angelägenheter. Enligt nämndens mening är innehållet i Ks inlägg på Facebook av sådant slag att han genom publiceringen allvarligt har brutit mot god advokatsed. Vad K anfört om att Facebook-sidan inte riktar sig till allmänheten föranleder inte någon annan bedömning.

Gör: jurist


Födelseår: 1970Började skriva för juristbloggen: September 2013


Gillar: kreativitet, måttfullhet och juridisk visdom.

Juridikens uppgifter: att styra samhällsutvecklingen, att fördela gåvor och bördor, att säkra förväntningar, att lösa konflikter och att markera värderingar. Det åvilar juristen ett särskilt ansvar att på ett begripligt och övertygande sätt föra ut och synliggöra de argument som ligger bakom avvägningar i lagstiftningen och avgöranden i enskilda fall.

Bloggar

Sportbloggar

Politiker

Politikerbloggarna stängs

Politikerbloggar Från och med den 1 februari avslutar vi våra politikerbloggar på nt.se.

Anledningen till att vi stänger bloggarna är främst att vi ser att bloggandets roll har flyttats över till sociala medier. Det har fått till följd att läsningen av våra bloggar har blivit lidande.
Jag vill passa på att tacka alla bloggare för er tid och era blogginlägg, och samtidigt också passa på att tacka alla läsare.

Maria Kustvik, ansvarig utgivare Öst Media