Logga in

Johan Levin

Juristbloggen

Bloggen handlar främst om aktuella rättsfall men även frågor kring rättsdogmatik, rättshistoria och rättssociologi. När det gäller rättsreglerna så har dessa främst betydelse inför en domstol, som bedömer reglerna i enlighet med gällande rätt.

Det är vanligt att i varje mera betydelsefull rättsfråga kan bevittna att jurister kan vara av helt olika åsikter. Advokat står emot advokat, en domstol dömer på ett sätt, en annan på ett annat och en tredje kanske på ännu ett sätt; ja, även inom domstolarna framträder meningsmotsättningar; likaväl bland rättsvetare och det inte sällan i sådan mångfald, att man kan vara frestad att ställa frågan ”vad som är rätt?” utan att få något svar på frågan.

I praktiken finns tre syften med rättstillämpningen: i) garantera ordning och säkerhet i samhällslivet; ii) återspegla det allmänna rättsmedvetandet, eller som en ledamot i högsta domstolen uttryckte »Lagen bör vara ett eko av det förut stadgade och mognade allmänna tänkesättet.»; samt iii) kravet, att »lika skola behandlas lika».

Högskoleprovsmålet

Norrköping Tingsrätten har idag i dag dömt de tre huvudåtalade till fängelse mellan tre år och sex månader och sex års fängelse för bl.a. medhjälp till osann försäkran, grovt brott, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. En person till har dömts till fängelse i ett år och sex månader för medhjälp till osann försäkran, grovt brott. Ytterligare fem personer har dömts för olika former av brott med anknytning till verksamheten. Deras påföljder har bestämts till villkorlig dom och böter

Tingsrätten har vidare kommit fram till att samtliga åtalade för fusk under provet ska dömas. Påföljden för dessa har bestämts till villkorlig dom och böter.

Verksamheten har omsatt mångmiljonbelopp årligen och har pågått mellan 2015-2018. Ett stort antal personer har betalat betydande summor för att få höga resultat som gjort det möjligt att ta sig in på utbildningar de annars inte kommit in på.

Tingsrätten har ansett att fusket har varit mycket allvarligt och ett angrepp på hela antagningssystemet till universitet och högskolor. Därutöver har fusket drabbat ett okänt antal personer som inte kommit in på utbildningar där istället fuskarna gått före.

Kommentar: relationen mellan vinsten för fusket jämfört med påföljden; är det någon som tror på påföljdens preventiva effekt? 

Ville ha bilder på sitt offer

Norrköping NN anförde att han få ta del av samtliga obduktionsbilder som visar annat än baksidan av den avlidnes kropp och som finns i Polismyndighetens system Filip i ärende K0000 respektive Åklagarmyndighetens ärende AM-000. Han anför bl.a. följande. Polismyndigheten har inte i tillräcklig grad beaktat hans intresse av att få ta del av begärda handlingar. Han är dömd till livstids fängelse och bilderna förväntas ha stor betydelse vid en kommande resningsansökan. Hans enskilda intresse av att få ta del av bilderna väger tyngre än eventuella intressen för det motsatta. Bilderna kan maskeras eller lämnas ut med förbehåll.

Kammarrätten anförde.

Polismyndigheten har i sitt beslut angett att de uppgifter NN har begärt att ta del av varken har redovisats till Åklagarmyndigheten eller har åberopats som processmaterial i domstol. Uppgifterna kan därför inte ha haft betydelse för avgörandet av målet i sak. Bilder från en obduktion innehåller integritetskänsliga uppgifter som det med fog kan antas att en avliden inte har önskat ska komma till andras kännedom. Ett utlämnande av de nu begärda uppgifterna kränker den frid som bör tillkomma den avlidne. Med hänsyn till det intresse den avlidne får anses ha av skydd för sina uppgifter är det av synnerlig vikt att uppgifterna inte röjs. Det står även klart att det enskilda intresset har företräde framför NNs intresse att ta del av uppgifterna. Uppgifterna kan, med hänsyn till sin integritetskänsliga karaktär inte heller lämnas ut till viss del eller med förbehåll till NN. Överklagandet ska därför avslås.

Nionde prickningen från Advokatsamfundet

Norrköping Advokaten anförde.

Det stämmer att han inte har överklagat i tid. Det stämmer också att han inte har svarat Advokatsamfundet i tid. Ärendet rörde två klienter och han har ingen förklaring till att han inte överklagade. Han har inte missat det med bara en dag, utan har missat det överhuvudtaget. Det rör sig om ett handläggningsfel från hans sida. Han har rutiner för bevakning av frister. Tidigare förlitade han sig mycket på minnet, men nu är han mer noggrann med att föra anteckningar och skriva upp datum. Han har inte tagit de tidigare disciplinära påföljderna för missade överklaganden med en klackspark, utan tycker att han säkerställt att det inte händer igen. Han uppfattar sig som ambitiös och lojal mot klienter. Men gentemot Advokatsamfundet har det uppstått en låsning. Det är ingen ursäkt men en förklaring. Han borde ha lärt sig av tidigare ärenden men det har varit mycket runt omkring. Han har stött på motgångar, haft för mycket att göra och fatt ett sjukdomsbesked vilket åtföljts av utredningar och behandlingar. Det har förstärkt låsningen. Planen var att ta det lugnt. Vad gäller sådant han själv har kunnat välja har han dragit ner, men han har varit igång hela tiden. Han skulle ta tag i detta när allt lugnat ner sig. Han ser att det är vansinnigt hanterat. Trots att han har misskött kontakterna med samfundet, har han under våren skött sina klienter. Han har kollegor som han diskuterar etik med men har inte med dem pratat om den här situationen. Under sommaren har han bearbetat sin svaghet. Det har inte handlat om nonchalans. Han har förstått att han har gjort fel.

Disciplinnämnden anförde.

Av utredningen framgår att NN inte har kommit in med överklagande i tid. Härigenom har han allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat. Vidare har NN, trots påminnelser, inte kommit in med begärt yttrande till Advokatsamfundet. Också härigenom har han allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat. Nämnden konstaterar att NN vid flera tillfällen tidigare har gjort sig skyldig till allvarliga brott mot god advokatsed både vad gäller underlåtenheten att fullgöra vad som åligger honom i fråga om att överklaga och underlåtenheten att komma in med begärda yttranden till Advokatsamfundet.

Mot ovan nämnda bakgrund kan ifrågasättas om inte omständigheterna är synnerligen försvårande, något som skulle föranleda uteslutning.

Nämnden stannar dock vid att detta mycket stränga krav för uteslutning inte fullt ut är uppfyllt. Särskilda skäl att ålägga straffavgift föreligger. Straffavgiften bör bestämmas till högsta möjliga belopp. Nämnden tilldelar därför NN varning enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken och ålägger honom enligt 8 kap. 7 § tredje stycket rättegångsbalken att betala straffavgift till Advokatsamfundet med femtiotusen (50 000) kr.

70-åring får fängelse

Norrköping
Åklagaren har väckt åtal mot en kvinna i 70-årsåldern för mord. Enligt åtalet har kvinnan i Lysekil i april 2019 berövat sin make livet. Tingsrätten har dömt kvinnan för dråp till fängelse i två år.

På kvällen den 5 april 2019 skar kvinnan sin make i handleden med en kniv. Efteråt skar hon sig själv i motsvarande handled med samma kniv. Makarna hittades på morgonen den 6 april 2019 av personal från hemtjänsten. Mannen var avliden och kvinnan var medtagen, men vid liv. Kvinnan har erkänt att det var hon som berövade maken livet. Kvinnan har berättat att hon och maken tillsammans hade planerat att ta sina liv ihop.

Åklagaren har gjort gällande att mannen inte ville dö eller att han i vart fall inte var vid sina sinnens fulla bruk för att kunna uttrycka en sådan vilja. Till stöd för detta har åklagaren bl.a. åberopat sjukhusjournaler och flera vittnen, vilka alla var personal inom socialtjänsten eller vården. Den åberopade bevisningen är enligt tingsrätten dock inte tillräcklig för att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att det gått till på något annat sätt än det som kvinnan har berättat om. Kvinnans uppgifter ska därmed läggas till grund för åtalet.

Tingsrätten bedömer att gärningen, där kvinnan tillgodosett sin makes egen önskan om att dö, har varit mindre grov. Det innebär att gärningen ska bedömas som dråp och inte som mord.

Fängelse dagen efter rattfyllan

Norrköping En person greps på söndagen med misstanke om grovt rattfylleri, redan på måndag eftermiddag dömdes han för brottet i tingsrätten. Tingsrätten som fick in målet på förmiddagen satte ut målet direkt på eftermiddagen. Domaren anger själv:

"Kl. 16.10 idag avkunnade jag en dom avseende grovt rattfylleri med påföljd fängelse en månad. Det speciella med målet var att körningen ägde rum igår morse kl. 05.43. - Det är ovanligt med så snabb lagföring men beträffande vissa typer av brottslighet fungerar det ibland."

 

Ägarens egen arbetsinsats ska beaktas vid värdering

Norrköping En kvinna drev restaurangrörelse i en pizzeria. Hon sades upp från den lokal där rörelsen drevs vilket ledde till att pizzerian fick läggas ned. Hon krävde då ersättning för rörelsens värde. Hyresvärden menade att hennes egen arbetsinsats skulle beaktas vid beräkningen och ville därför inte betala mer än lagens minimiersättning.

En kvinna drev en pizzeria i form av enskild näringsverksamhet i en hyrd lokal. Med anledning av saneringsarbeten på fastigheten aviserade hyresvärden att byggnaden skulle rivas. Hyresavtalet sades därför upp. Till följd av uppsägningen lades pizzerian ned.

Kvinnan krävde att hyresvärden skulle ersätta henne för rörelseskada. Skadan skulle enligt kvinnan bestämmas enligt den s.k. avkastningsvärdemetoden till ett belopp motsvarade rörelsens värde, eller drygt 300 000 kr. Något avdrag för fiktiva lönekostnader för eget arbete skulle enligt henne inte göras vid beräkningen. Hyresvärden menade att lönekostnaderna skulle beaktas och ville inte betala mer än den minsta ersättning som kan utgå vilket i detta fall var cirka 65 000 kr.

Högsta domstolen kom fram till att resultatet vid beräkning av en rörelses värde enligt avkastningsvärdemetoden ska belastas med värdet av ägarens arbetsinsats. Kvinnan fick därför enbart minimiersättningen motsvarande en årshyra.

Högsta domstolen anger i avgörandet ett par sätt för hyresgästen att undvika de behandlade olägenheterna. Genom att använda en metod som ger stöd för att det skulle finnas ett överlåtelsevärde i rörelsen kan ersättning utgå utöver minimiersättning. Ett annat sätt för hyresgästen att få ersättning kan vara att, vid sidan av ersättning för rörelseskada, yrka ersättning för personlig inkomstförlust.

 

Född 1970. Gift och har två barn. – Jurist från Uppsala universitet. – Skriver om aktuella rättsfall samt är publicerad inom juridik med böcker och artiklar. – Utbildningsmässigt Nordplus stipendiat vid Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet; stipendiat från Juridiska fakulteten i Uppsala vid Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique (Université de Lausanne); juris kandidatexamen från Uppsala universitet; högskoleexamen med EG-rättslig inriktning från Linköpings universitet; fortbildning inom Fakultetskurser vid Stockholms Universitet och IUR Institutet för Utländsk Rätt; advokatexamen och genomgått advokatsamfundets kurser inom advokatetik och god advokatsed, klientpsykologi, lagen om penningtvätt samt stress och effektivitet i advokatyrket.

  • Mest lästa bloggar
Fotbollsbloggen

Bloggar

Sportbloggar