Logga in
Logga ut
Globaliseringens baksida Rodi Ailert (V) Rodi Ailert (V)
Vädersponsor:

Nu får det vara nog!

Söderköping Socialnämnden prognostiserar ett stort underskott, igen. Nu får det vara nog med långa listor av beslutspunkter på många kortsiktiga åtgärder!

Det gäller att jobba långsiktigt!

Kursen måste vara att effektivisera men på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi har startat ett långsiktigt arbete i hemtjänsten och det kommer att bli effektivare och arbetsmiljön kommer att bli bättre. Vi har startat en ny bemanningsenhet som kommer att jobba med schemaläggning och resurstid samt även vikariebemanning. Enhetscheferna har fått utbildning i schemaläggning och nu pratar vi hälsosamma scheman!

Hälsosamma scheman är en viktig del i arbetsmiljöarbetet för individen och för att förbättra kvaliteten i socialförvaltningens verksamheter. Det finns kopplingar mellan ohälsosam arbetstidsförläggning och hög sjukfrånvaro vilken i sin tur påverkar kontinuiteten i verksamheten. Viktig hållpunkt är att arbetstiden inte ska komprimeras utan ge utrymme till återhämtning.

Vi jobbar också med placeringar. Inför varje placering behöver vi överväga alternativa lösningar på hemmaplan. Viktigt att alltid se till varje individs behov.

Ytterligare en fråga som vi behöver jobba med är hur vi lyckas rekrytera kompetenta enhetschefer och behålla dem! Vi behöver ett tydligt ledarskap i den förändring och utveckling som pågår. Samtidigt ska medarbetarna ha möjlighet att påverka sitt arbete och vara delaktiga i beslut.

För att nå våra mål när det gäller kontinuitet, bra arbetsmiljö och en minskning av sjukfrånvaron så måste vi hålla kursen. Inte få återfall till kortsiktiga beslut som ändå om några år kommer tillbaka med ränta. 

Alla medarbetare ska få en känsla av sammanhang i sin vardag med mer delaktighet. De ska känna framtidstro och få känna att de gör ett bra jobb, för det gör de!

Nya strategier i opposition

Söderköping Nu är det färdigförhandlat och alliansen kommer att styra i Söderköping. Det är inte så överraskande efter valresultatet och vi måste acceptera väljarnas val. Vi har fått igenom mycket av vår politik under mandatperioden men det känns som vi hade behövt åtminstone en mandatperiod till för att genomföra det vi påbörjat.

Men nu är eftervalsdepressionen över och vi ska omgruppera oss för att vara en tuff opposition.  Vi kommer att kämpa för våra hjärtefrågor. Vi har en handlingsplan och vallöften att förhålla oss till. Vi kommer inte utan kamp att ge oss när det gäller att förbättra arbetsmiljön, få till tryggare anställningar och öka delaktigheten för medarbetare. Vi kommer också att kämpa för att våra barn- och ungdomar får en bra start i förskolan och skolan. Vi ger oss  inte förrän vi har en bra kvalitet i våra omsorger.

Socialdemokratin är pragmatisk och vi ser verkligheten och problemen i vardagen och vi kommer att tillsammans med våra invånare forma framtiden. Alla människor har rätt till utbildning, hälsa, arbete och social trygghet. Det är våra grundpelare.

Nu är det nya strategier och en tydlig socialdemokratisk linje som gäller. Nu kör vi!

 

”Vanligt folk”

Söderköping Igår kväll var jag på statsministerduellen i Linköping. Stefan Löfven utstrålar värme och sympati och jag tänker på vilken resa han gjort, från svetsare till statsminister. Ulf Kristersson däremot utstrålar, ja, arrogans. Mitt förtroende för Stefan blev starkare.

Tänker på alla förtroendevalda politiker som har jobbat hårt under den mandatperioden som nu är nästan slut. Vi behöver bli fler, vi behöver få med fler unga och vi behöver få med fler med olika bakgrund. Det som är viktigt är att det är ”vanligt folk” som har ett samhällsengagemang. 

Ibland tror jag vi skrämmer bort engagerade människor eftersom de tror att de behöver kunna mycket. Så är det inte. Det räcker med engagemanget, resten kan man lära sig. Vi behöver inte ha specialistkunskaper i kommunallagen, socialtjänstlagen elle vara specialister på hållbarhet. Det vi behöver är människor som jobbar i vården, skolan, handeln mm, vanligt folk som vil förändra och förbättra vardagen för alla.

Vi behöver inte heller få höra från oppositionen att det är dålig styrning och ledning. Våra förtroendevalda ska inte styra verksamheterna annat än med beslut om mål och medel. Vi har en ny styrmodell som behöver utvärderas och kanske förbättras. Det viktiga är att vi har tydliga mål och uppdrag till förvaltningarna. Det är tjänstemännen som är specialisterna.

Socialdemokraterna har 40 namn på sin lista till kommunfullmäktige med vanligt folk. Gå och rösta och rösta S.

God arbetsmiljö ska vara en självklarhet

Söderköping                                               

Vi går till val på bättre arbetsvillkor i välfärden!

Det blir fler barn och äldre i vårt land och vi behöver se till att alla får en trygg omsorg. Det behövs mer personal som både kan och orkar jobba. Vi behöver fler utbildningsplatser men för att fler ska vilja utbilda sig inom välfärdsyrken måste arbetsvillkoren förbättras rejält.

Socialdemokraterna i Sverige och Söderköping vill ha tryggare anställningar. Vi vill att minst 90% av anställda ska vara tillsvidareanställda och därför vill vi i Söderköping att alla undersköterskor som jobbar mer än 80% i tre månader ska erbjudas en tillsvidareanställning. Vi vill inte ha otrygga anställningar och SMS-vikariat.

För att locka unga till välfärdssektorn, behöver vi öka lönerna, erbjuda heltidstjänster men framförallt behöver vi jobba med delaktighet. I en modern arbetsplats är möjligheten att påverka sin arbetssituation för mig en självklarhet. Vi vill avskaffa minutscheman i hemtjänsten och på alla arbetsplatser skall finnas planer hur arbetsmiljön ska förbättras och delaktigheten ökas. Att delta i planeringen, att lägga sitt eget schema och att vara med och föreslå och genomföra förbättringar måste vara målet och det är delaktighet på riktigt.

Att anställa fler och få bättre arbetsmiljö kostar inte mer, inte långsiktigt. Bättre arbetsmiljö leder till färre sjukskrivningar, bättre effektivitet och nöjda medarbetare och därmed också nöjda vårdtagare. 

 

Ge hemtjänsten arbetsro!

Söderköping Det är kö till debatt- och insändarsidan i lokaltidningarna. Det är svårt att föra debatt när svar på inlägg tar flera veckor innan det publiceras om det publiceras alls. Läsarna har redan glömt förra inlägget och även om möjligheten finns att gå tillbaka är det inte så många som gör det. Nya inlägg nu kommer troligen inte publiceras före valet, så jag väljer att skriva här också.

På NT:s ledarsida den 23 augusti. under rubriken "Köpingarna sluter sig" låter ledarskribenten sig tolka min uppmaning att det är viktigt att vi som politiker också ser allt det positiva som hemtjänsten i Söderköping gör och inte bara fokuserar på det negativa, som om jag skulle tycka att vi inte ska prata om de problem som finns. Det är en överdriven tolkning som inte syftar till något annat än för ledarskribenten att plocka politiska poäng på vad som är en viktig fråga för äldreomsorgen i Söderköping.

Under de senaste mandatperioderna har ingen annan kommunal verksamhet varit så i fokus som hemtjänsten i Söderköping. Bara en sökning på nt.se ger 111 träffar (!). Offentlig granskning av kommunens verksamheter är otroligt viktigt, det ger kommunens innevånare (och i vissa fall även oss förtroendevalda) möjlighet att få insyn i hur verksamheten fungerar. Att det skulle innebära att vi inte pratar om problemen är en märklig tolkning.

Jag upplever dock att de som nu debatterar hemtjänsten offentligt, gör det med samma refräng. Samma visa sjungs om och om igen. Kända problem lyfts fram som nya. Mycket i syfte att tjäna politiska poäng inför valet. Som offentlig debattör, oavsett man är politiker eller ej, måste man veta att detta inte bara belyser hur verksamheten fungerar - den påverkar också verksamheten. Både stämningen hos personalen och vårdtagare påverkas och en del av den energi som skulle gå till positivt förändringsarbete riktas åt andra håll. Yttrandefrihet är en demokratisk rättighet, men att den också för med sig konsekvenser är viktigt att ha i åtanke - yttrandefriheten är inte en yttrandeskyldighet.

Vi känner till bristerna. Vi har gjort mycket. Det räcker dock inte. Mer behöver göras. Nu ska den nya ledningen tillsammans med personal hitta fler lösningar för att få till en bättre hemtjänst och en bättre arbetsmiljö. Jag vill för min del att vi anställer fler undersköterskor, hittar sätt att bli av med den ständiga minutjakten, och visst kan det vara värt att titta över både arbetstidsförkortningar och scheman för att fler ska orka på ett bättre sätt.

Förr eller senare måste man som politiker och tjänsteman sluta älta problemen och göra något åt dem. Vi har gjort insatser genom mandatperioden, men har sedan i våras på allvar höjt tempot. Låt nu hemtjänstens personal ägna sig åt det och allt det positiva arbetet de redan gör, utan att varje dag få läsa från andra politiker och debattörer hur dåligt de borde ha det på jobbet. Det vinner ingen på - särskilt inte personal, de äldre eller kommunens skattebetalare.

 

Sluta att skriva "ner" hemtjänsten i Söderköping!

Söderköping För tre och ett halvt år sedan valdes jag till socialnämndens ordförande. Jag fick höra mycket från medarbetare i verksamheterna vad som var bra och vad som var mindre bra. Det jag direkt såg som ett uppdrag att jobba med var den höga sjukfrånvaron och delaktigheten för medarbetare. Bemanningen var för låg bl.a. i demensvården och medarbetare utslitna.

Socialnämnden gav förvaltningen uppdrag efter uppdrag och en del genomfördes på ett bra sätt och en del inte.

2015 satsade majoriteten på rehabilitering. Avsikten var ett nära samarbete med hemtjänstpersonal och alla fick utbildning i rehabiliterande arbetssätt. Beslut togs att alla inom vård och omsorg skulle få arbetskläder.

2016 tog majoriteten beslut att anställa 30 undersköterskor för att öka grundbemanningen. Detta skulle leda till färre vikarier, bättre kontinuitet och lägre sjukfrånvaro. I hemtjänsten jobbades med Melius projektet som syftade till att tillvarata medarbetarnas förbättringsförslag.

2017 genomfördes heltidsprojektet och alla inom vård och omsorg som vill har fått heltid. De oönskade delade turerna har blivit färre men de finns kvar än så länge i hemtjänsten. Majoriteten tog beslut om att öka bemanningen på Birkagården, kommunens demensboende.

Över allt detta hänger ett svart moln, nämligen ekonomin. När vi 2015 tillträdde var budgeten för låg. Även om majoriteten har tillsatt mycket resurser och ökat antalet medarbetare så har det ändå inte räckt fullt ut för att täcka behoven. Vi behöver effektivisera men jag tillsammans med några andra har inte sett personalneddragningar som en möjlig väg utan har sett andra vägar t.ex. teknikutveckling och organisatoriska förändringar. De enda förslagen som kommit från oppositionen i nämnden har nästan uteslutande handlat om besparingar på personal.

I hemtjänsten hade jag velat satsa på ökad grundbemanning men när resurserna inte räcker så är det svårt att satsa för att få resultat på lång sikt. Med en högre grundbemanning hade vi kunnat genomföra alla förändringar som skett tillsammans med medarbetare. Införandet av TES, planeringssystemet som är den enda enskilda orsaken som jag skulle vilja peka ut som försämrat arbetsmiljön, nyckelfri hemtjänst, nattkamera, organisationsförändringar hade kunnat genomföras på ett bättre sätt. Vi politiker har krävt att förändringar ska genomföras snabbt för att rädda ekonomin. Det har inte alltid fungerat bra och vi får lära av det misstaget.

Inga-Lill Östlund skriver på sin blogg att hon vill att jag ska svara vad jag ska göra åt hemtjänsten. Jag ska svara, även om representanter för den borgerliga oppositionen nyligen ansåg sig ha rätten att tala om för mig hur jag bör eller inte bör uttala mig offentligt...

Vi har en ny ledning och organisation i hemtjänsten som tillsammans med personal ska hitta lösningar. Så låt dem göra det! Sluta att skapa oro bland medarbetare och vårdtagare med alla skriverier. Vi vet att det finns brister och även vi politiker skall ta vårt ansvar. Det alla behöver nu är att använda sin energi till att hitta lösningar och förbättringar istället för att använda energin till att diskutera bristerna. Våra medarbetare och vårdtagare behöver inte heller höra hur mycket bättre de privata alternativen fungerar för gör de det? Skulle de göra det med 80 medarbetare och hela Söderköpings kommun som sitt område? De privata har inte rätt till heltid, larm, matdistribution och nattpersonal så jämförelsen är inte rättvis. Både den kommunala och den privata hemtjänsten har fantastiska medarbetare som varje dag ser till att de som behöver insatser också får det!

Vad vi Socialdemokrater gör mer, Inga-Lill Östlund, är att hoppas på att vi får en socialdemokratisk ledd regering efter valet som kommer att hjälpa kommunerna med mer resurser till vård och omsorg istället för skattesänkningar. I Söderköping kommer vi att jobba för ökad grundbemanning, mer delaktighet och stoppa minutjakten i hemtjänsten. Det och mycket mer kommer vi att göra om vi får fortsatt förtroende.

Jag är ordförande i socialnämnden i Söderköping sedan valet 2014.
Jag är uppvuxen i en liten bruksort i Norra Finland.
Mitt engagemang för samhällsfrågor började redan när jag var barn.
Jag vill kämpa mot orättvisor, kämpa för jämställdhet och solidaritet.
Kämpa för kvinnors och tjejers rätt till utbildning och jobb på lika villkor.
Jag tror på politikens möjlighet att förändra, att skapa ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se