Alliansregeringen har under de senaste åren genomfört stora satsningar på rättsväsendet. Satsningar som har lett till fler uppklarade brott och att fler fått stå till svars för sina handlingar. Vi har skärpt straffen för de allra grövsta brotten som våldtäkt och grov misshandel. Poliserna har samtidigt blivit fler och mer synliga, vilket har lett till att människor känner sig tryggare än tidigare. Det visar resultat från den Nationella Trygghetsundersökningen.

Det kommande året ökar vi resurserna till Polisen, Domstolarna, Åklagarmyndigheten och Säkerhetspolisen. Domstolarna får bland annat ökade anslag för upprätthållande av god säkerhet i domstolslokalerna. Säkerhetspolisen får ökade anslag i syfte att förstärka Sveriges förmåga att upptäcka, bedöma och minska hot från terrorism och våldsbejakande extremism. Kriminalvården har under senare år tillförts exceptionellt stora tillskott.

Efter det att rättsväsendet de senaste åren har fått större anslagsökningar än tidigare så är det nu viktigt att de resurserna används väl. Medborgarna har nu rätt att kräva att brott utreds och att rättvisa skipas. För rättsväsendets myndigheter så handlar det om att vässa såväl organisation som arbetsmetoder och rutiner.

Det omfattande utvecklingsarbete som alliansregeringen inledde under förra mandatperioden mot mäns våld mot kvinnor och mot hedersrelaterat våld och förtryck fortsätter. Vi anser också att arbetet mot mängdbrott behöver vidareutvecklas. Stöld, skadegörelse och andra vanliga brott drabbar människor i vardagen. Fler brott måste klaras upp och handläggningstiderna behöver bli kortare. Vi satsar för att minska ungdomsbrottsligheten. Få uppgifter är mer angelägna än att förebygga brott och minimera återfall i brott bland unga. Med tidiga och tydliga åtgärder i dag är det möjligt att motverka problem i morgon.

Den grova organiserade brottsligheten är också en prioriterad fråga. Den nationella mobilisering som alliansregeringen tog initiativ till har trappats upp och samverkan mellan berörda myndigheter har stärkts. Arbetet mot den grova organiserade brottsligheten fortsätter på bred front.