Under många decennier har infrastrukturen varit eftersatt på många håll i vårt land. Alliansen har tagit ett helhetsgrepp på problemen och gör därför historiskt stora insatser på vägar och järnvägar, för att modernisera dem. Vi tycker att det är fullt naturligt att man ska kunna åka till jobbet och att gods ska komma fram i tid.

För att påskynda regionala projekt som är särskilt viktiga, har kommunerna och landstingen möjlighet att vara med och delfinansiera dem. Medfinansiering av infrastruktur har på senare år gett oss många viktiga investeringar i vägar och järnvägar. Till exempel bidrar kommunerna och landstingen i hela Mälardalen till utbyggnaden av Citybanan. Det är en helt ny järnväg genom Stockholm som kommer att bidra till att minska problemen med förseningar på järnvägen i stora delar av landet. Utan bidrag från kommunerna skulle projektet förmodligen ligga längre fram i tiden, med fler år av inställda och försenade tåg som följd.

I dag får kommunerna formellt inte bidra till att farlederna till hamnar utvecklas. Det finansieras främst genom en farledsavgift som fartyg betalar. Regeringen föreslår att kommuner och landsting formellt ska få möjlighet att bidra till att utveckla de allmänna farlederna som man lokalt är så medvetna om har stor betydelse för jobb och industri. Det skulle bidra till att mer gods kan lastas och lossas i hamnarna och minska behovet för långväga transporter på väg och järnväg av gods som lika gärna kan transporteras till sjöss.

Det tycker inte socialdemokraterna i Konstitutionsutskottet i Riksdagen. De tycker i stället att det är rimligt att kommuner som skriker efter att få farlederna till hamnarna förbättrade ska vänta snällt. Vi håller inte med dem.

Moderaterna vill ge de svenska hamnstäderna möjligheten att bidra till förbättring och utveckling av farlederna. Frågan är angelägen för Norrköping. Regeringens förslag är en viktig öppning för att säkra jobben i hamnverksamheter, de svenska basnäringarna och handeln. För de exporterande näringarna som skogs-, gruv- och fordonsindustrierna riskeras konkurrenskraften, när priset för transporter till sjöss ökar. Detsamma gäller för detaljhandeln, när importerade varor hänvisas till dyra transporter med lastbil och tåg. En enorm andel av allt vi behöver för att få vardagen att fungera är beroende av fungerande sjötransporter.

För att svenska hamnar ska fungera bra och vara konkurrenskraftiga behövs farlederna till dem utvecklas och underhållas. Hamnstäderna är väl medvetna om detta och många vill mer än gärna bidra till det arbetet. Socialdemokraters motstånd i Riksdagen mot att tillåta regionala satsningar till farlederna är inte bara djupt illojalt mot hamnstädernas egna vilja. Det är ett hån mot utvecklingen mot ett mer effektivt och klimatsmart transportsystem.

Att det dessutom är ett helt ologiskt ställningstagande eftersom de tycker att det är okej för väg och järnvägsprojekt, gör det än märkligare. Socialdemokraternas motstånd gör kaffet, bananerna och dieseln dyrare. Frågan är angelägen för I svenska hamnstäder som Norrköping. När socialdemokraterna inte vill tillåta att farleden utvecklas på rätt sätt för till exempel utskeppningen av papper och trävaror riskerar det i långa loppet jobben i hamnen.