1993 grundade Per "Pelle" Gräslund, tillsammans med sin bror Lars, Gryts skärvårdsförening, vars syfte är att verka för en bebodd och hävdad skärgård och att utgöra ett forum för skärvård. Hans släkt har varit skärbor sedan 1600-talet och med sin familj har han brukat Grönsö hemman i Kråkmarö by och värnat om att detta skall bevaras för framtiden för att visa hur ett skärgårdshemman traditionellt har brukats.

Bruket, och inte minst Grönsö slåtterängs blomsterprakt, har skildrats av Peter Gerdehag i filmen ”Den vackraste ön”.

På ett engagerat sätt förenade han teoretisk kunskapsproduktion med praktiskt arbete och vart en inspiratör för vården av en unik kulturmiljö – en folkbildare i ordets bästa bemärkelse. Vänlighet, generositet och humor präglade hans väsen. ”Pelle på Grönsö”, som han ofta undertecknade sina brev, hade också den ovanliga förmågan att hantera lien i slåtterängen med samma elegans och skärpa som han behärskade det talade och skrivna ordet.

”För en brukad och bebodd skärgård med rent vatten och rikt biologiskt liv i ett väl hävdat och med ömsint omtanke bebyggt kulturlandskap”. Så formulerades föreningens devis, ett motto som präglade Pelles liv och gärning, från tidiga sommarlov på Gräsmarö till författandet av en rad viktiga skrifter om skärgårdskultur och som initiativtagare till många bevarande- och restaureringsprojekt i Gryts skärgård.

Licentiatuppsatsen i etnologi, ”Harstena och Kråkmarö, en skiftad och en oskiftad skärgårdsby”, från 1952 ger en inträngande skildring av sambrukets teknik, cirkulationshävden av samfällda ägor, fiske och jakt i en oskiftad by och inte minst en analys av laga skiftets konsekvenser för näringsliv och sociala förhållanden.

Pelle publicerade 2003 en skildring och dokumentation av en skärgårdsbys historia, ”Kråkmaröborna – skärbor i Gryts socken”, sammantaget 800 rikt illustrerade sidor i två band. Genom detta praktverk är Kråkmarö by sannolikt den bäst dokumenterade skärgårdsbyn i landet.

Han var också civilekonom och senast ekonomidirektör i LKAB. Efter pensioneringen fick han möjlighet att helt ägna sig åt skärvård och skärgårdsforskning. Från hans penna finns en lång rad skrifter och han utnämndes i våras till hedersdoktor vid filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Även efter sin avgång som föreningens ordförande var Pelle en central kraft i föreningen. Vi kommer att sakna Pelles målande berättelser om skärgårdsliv i äldre tider och hans skarpa analyser och inlägg i kultur- och landskapsfrågor. För oss har det känts tryggt att kunna fråga Pelle om sådant som vi inte vet. Nu får vi klara oss själva. Men, all den kunskap som finns dokumenterad i hans skrifter räcker långt på vägen, för både dagens och morgondagens skärvårdare. Vi bevarar Pelle på Grönsö i ljust minne.

För Gryts skärvårdsförening

Fotnot: En nyhetsartikel om Per Gräslund var införd i NT den 29 september. Tidigare minnesord har publicerats den 5 och 8 oktober.