om naturens villkor Tjäderns parning sker endast på själva lekplatsen, varför skyddandet av denna är en mycket angelägen viltvårdsåtgärd i tjädersammanhang.
Att lämna lekplatser som små isolerade biotopöar i ett jättelikt kalhygge är absolut förkastligt och meningslöst. Avverkningarna måste på något sätt planeras så att det finns vuxen skog, så kallat inflygningsstråk, mot lekplatsens innersta kärna för att ge ett fullgott skydd.
Den risiga, "ovårdade" gammelskogen är tjäderns biotop och där finner den sin lekplats. När en del så kallade experter säger att fågelns biotopval passar lika bra på kalhyggen som i ungskog, då har man gjort ett flagrant misstag. Då har man inte läst på sin läxa eller följt tjäderns beteende och levnadsformer i fält, vilket är ett måste om man på ett korrekt och vetenskapligt sätt vill bidra till tjäderns framtid.
Som inventerare är det inte bara lekplatsinventering av den innersta kärnan som gäller, utan man följer även tjäderns yttre livsområden under året.

En tjäderlek behöver en yta av cirka 300-500 hektar för upprätthållande av vår-, sommar-, höst- och vinterrevir. Om denna yta krymper genom avverkning så ökar dödligheten och till sist dör den lokala tjäderstammen ut.
Den gamla tjäderskogen håller mer och mer på att försvinna och ersättas av enorma monokulturer av enformigt likartad skog.
Med den avverkning som nu bedrivs och får fortgå, så kan man ju tänka sig hur skogen kommer att se ut om ett antal år. Enligt klimatforskarna är det en lång rad av åtgärder som bör vidtas om vi på sikt ska ha någon flora och fauna kvar i framtiden. Här ingår märk väl även skogen. Om inget görs åt detta då är det illa ställt med vår planet.
Om tjäderlekplats efter tjäderlekplats avverkas, vilket sker i Östergötland, då blir det en katastrof. Tjädern hittar inga nya lämpliga biotoper för sin fortplantning.
Tjädern är den variationsrika storskogens adelsmärke.
Har vi råd att förlora denna art ska vi vara införstådda med att många flera arter följer med i utrotningens tecken. Är det värt detta?
Man kan ju undra när tjädern skall få en högre status för att överleva?
Människan är inte mycket
vid sidan av stora fåglar
och andra djur.Vi kan inte leda naturen
om vi inte samtidigt lyder den.