Det kan bli upp emot 300 nya bostäder i området runt Björnviken, från Herstadberg bort till Stridsudden. Attraktivt, men inte utan problem, enligt förslaget.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till program för området. Det målar upp en vision av ett området med bostäder nära vatten, natur och stad, med attraktiva utflyktsområden, golfbana, strandpromenad, badplatser och bryggor.

Samtidigt står det klart att det inte är det lättaste området att planera bostadsbyggande på.

Runt området finns Händelö och Södra Malmölandet som föreslås bli riksintresse för industriell produktion. Det finns redan tung infrastruktur och mer planeras. Det finns mycket förorenad mark, framförallt där Loddby sulfitfabrik en gång låg. Dessutom finns risk för översvämning och förstås också naturintressen att värna.

De flesta av bostäderna planeras i Herstadberg och Loddby. I utkanten av den redan befintliga bebyggelsen beräknas det vara möjligt att bygga mellan 150 och 200 bostäder.

Just nu pågår samråd. Det innebär att den som har synpunkter på förslager kan lämna dem till kommunen senast den 15 maj. Förmodligen blir det framåt hösten som politikerna i stadsplaneringsnämnden får ta ställning till programförslaget och om arbetet ska fortsätta med detaljplaner för de olika delarna av området.