Mark- och miljödomstolen går på länsstyrelsens linje och avslår Boliden Bergsöes överklagan om ett beslut gällande efterbehandlingsåtgärder av en PCB-deponi i Gusum.

NT har tidigare berättat om hur man i samband med provtagningar inför miljöprojekt Gusum, funnit tecken på läckage från en PCB-deponi som anlades vid Gräsdalen i Gusum på 1970-talet. Provtagningar visar att det nu läcker miljöfarliga halter av PCB rakt ut i Gusumsån.

I december 2012 förelade länsstyrelsen i Östergötland företaget Boliden Bergsöe ansvaret att gräva upp och schakta bort de PCB-haltiga jordmassorna från deponin, detta till en beräknad kostnad av 1,12 miljoner kronor.

Boliden Bergsöe valde då att överklaga länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen i Växjö, då man anser att länsstyrelsens föreläggande borde ha riktats mot den nuvarande verksamhetsutövaren Nordic Brass.

Domstolen har nu överlagt i ärendet och väljer att gå på länsstyrelsens linje i målet.

Läs mer i papperstidningen.