Kvaliteten på vattnet kring Händelö lever inte upp till de miljökvalitetsnormer som gäller från 2021. Därför måste något göras åt situationen.

– För att klara normerna måste resultaten förbättras och det måste göras nu, säger Karin Sigvardsson, miljöskyddsdirektörchef på länsstyrelsen Östergötland.

Under hösten kommer därför länsstyrelsen Östergötland tillsammans med Norrköpings kommun att granska vattenverksamheter, utsläpp av dagvatten, miljöfarliga verksamheter och förorenade områden kring Händelö. På så vis hoppas man på att kunna skapa en helhetsbild av hur vattnet påverkas.

Artikelbild

– Det man vill titta på specifikt är själva påverkan på vattnet, vi kommer att titta på de verksamheter som finns i området, säger Karin Sigvardsson.

Syftet med granskningen är att ta reda på vilka åtgärder som kan vidtas för att vattenkvaliteten ska kunna förbättras i området.

– Exempel på åtgärder kan till exempel vara att förbättra reningen eller begränsa vattenförbrukningen, säger Karin Sigvardsson.

Detta är första gången som länsstyrelsen Östergötland fokuserar tillsynen till ett geografiskt område.

– Tidigare har man tittat bransch för bransch. Det är väldigt värdefullt att man tar ett grepp om ett helt område och får en helhetsbild. Faller det bra ut kan det bli så att vi fortsätter arbeta på det sättet, säger Karin Sigvardsson.

Statusen på vattnet kring Händelö hamnar i mitten av Vattendirektivets skala, vilket innebär att det inte är godkänt. Till stor del handlar problematiken om övergödning och kemikalier.

– Det är mycket tungmetaller, till exempel blyföreningar och kvicksilver, säger Maria Åslund, vattenekolog på länsstyrelsen Östergötland.

Om inget görs åt situationen kan dessa tungmetaller skada de organismer som lever i vattnet kring Händelö.

– Framför allt är det bottenlevande organismer som inte mår bra av det. Det lagras i deras vävnader och så blir de förgiftade, säger Maria Åslund.