När Norrköping Vatten grävde på Bråvallaområdet för att dra fram vatten och avlopp till Bråvalla Festival upptäcktes att försvaret slarvat med saneringen av området.

Under grävningarna upptäckte entreprenören ett cementrör som det kom oljerester ur. Dessutom luktade schaktmassorna kraftigt av petroleum. Speciellt problematisk är den efterlämnade föroreningen eftersom den ligger inom Glans vattenskyddsområde, den tertiära eller yttersta zonen. Saneringen måste därför göras med största försiktighet, för att Norrköpingsbornas dricksvatten inte ska riskera att förorenas.

Föroreningarna finns kvar

Innan Norrköping Vatten kunde fortsätta ledningsdragningen till festivalområdet fick man se till att ingen förorening fanns kvar där rören skulle dras, men det finns förorenad jord på båda sidor om ledningarna. Nu är det Fortifikationsförvaltningens skyldighet att åtgärda det man missade när saneringen av området genomfördes 2010 inför försäljningen av fastigheten till Norrköpings kommun.

Viktigt att vara försiktig

Generalläkaren har bett kommunen att yttra sig om den kommande saneringen. Namnet till trots är Generalläkaren tillsynsmyndighet för miljöärenden inom försvaret. I svaret från miljökontoret påpekar man speciellt att det är viktigt att man är medveten om att man befinner sig inom Glans vattenskyddsområde när man genomför saneringen. Risken för att vattnet ska förorenas måste därmed minimeras och försiktighetsåtgärder vidtas.

Redan i november kommer föroreningen att saneras, enligt uppgifter till bygg- och miljökontorets handläggare.

marianne.odelius@nt.se