Vattendjupet i vissa delar av hamnen är på väg att nå kritiska nivåer. Därför vill kommunen dra igång en omfattande rensmuddring från Blixholmen och ut längs Lindö kanal.

Totalt räknar man med att 260 000 ton muddermassor måste upp i ett första skede för att fartyg som anlöper hamnens olika kajer ska kunna fortsätta att trafikera Norrköping. Man hoppas kunna starta arbetet till årsskiftet.

Hos Mark- och miljödomstolen i Växjö behandlas just nu en ansökan från kommunen om att få anlägga en deponi för muddermassorna vid det så kallade Hällaupplaget på Händelö, där hamnen tidigare i omgångar deponerat muddermassor; senast i slutet på 90-talet. Totalt vill man ha tillstånd att deponera 1,3 miljoner ton på plats, men muddringen kommer att ske i etapper på kanske 40 års sikt.

Muddringen kräver inget nytt tillstånd eftersom man inte vill muddra för att få ett större djup, bara återvinna det som sedimenterats.

– Detta är ett sätt att få till stånd en hållbar och långsiktig lösning av var vi ska lägga muddermassorna. Vi måste rensmuddra med jämna mellanrum också i framtiden för att bibehålla de djup som krävs för att fartygen ska komma in och för att vår verksamhet ska kunna bedrivas. Främst handlar det om att fartygen ska kunna nå tyngdlyftkranen vid Blixholmen, säger Linn Almcrantz, miljöansvarig på Norrköping hamn och stuveri (NHS).

Meningen är att bara muddermassor, som inte bedöms vara farligt avfall, ska läggas på deponin.

– Vi har redan tagit prover på sedimenten kring Blixholmen och kommer att fortsätta göra det efterhand som vi muddrar. Skulle vi stöta på sediment där halterna av miljöfarliga ämnen är för höga kommer de massorna inte att läggas på Hällaupplaget, men hittills finns inga sådana indikationer, säger Linn Almcrantz.

Både kommunens bygg- och miljönämnd och länsstyrelsen har fått möjlighet att begära kompletteringar i ansökan och ett antal synpunkter har kommit in.

Kommunen vill bland annat att man preciserar ytterligare hur dagvattnet ska tas om hand i området eftersom det redan idag finns en problematik kring hanteringen av dagvatten på Händelö. Muddermassorna får ju inte bli för vattenbemängda vid regn till exempel eftersom urlakningen från området då ökar ut i Bråviken. Även länsstyrelsen uttrycker oro för detta och menar att man måste redovisa hur stora mängder lakvatten som beräknas avvattnas årligen från området och vad det innebär i form av mängd utlakade föroreningar.

Länsstyrelsen, som kommer att bli tillsynsmyndighet när väl besluten är fattade, uttrycker också oro över att deponin är farligt att beträda och att det kan bli nödvändigt med inhängning av hela området som är på totalt 38 hektar.

Hamnen har i sin ansökan sagt att det räcker med att markera med skyltar, där man talar om att det är förbjudet att beträda området, och en låst bom över vägen, när ingen personal finns på plats.

Den mest troliga metoden för muddring är sugmuddring men det kan bli aktuellt också med grävmaskin på pråm, och muddring med gripskopa.

– Men det mesta kommer nog att ske med sugmuddring, vilket är en betydligt tystare metod. Dessutom kan massorna då pumpas till Hällaupplaget genom ledningar, säger Linn Almcrantz.

Länsstyrelsen tycker inte att kommunen redogjort tillräckligt varför muddermassorna inte kan dumpas till havs istället. Där ber man om ett förtydligande.