Skogsstyrelsen har tagit fram statistik över hur antalet skogsägare har förändrats mellan åren 2007 och 2017. Sammantaget för Sveriges del har antalet skogsägare minskat med 16 156 personer, en minskning med cirka fem procent. Störst har tappet varit i Norrbotten, Kalmar och Dalarna.

– Den statligt ägda arealen har ökat i Norrland, men orsakssambanden här är inte helt utredda. Generellt är skogsägandet relativt statiskt från år till år med små förändringar, säger Linn Christiansen på Skogsstyrelsen till Nyhetsbyrån Siren.

I Östergötland fanns förra året 9 690 registrerade skogsägare, en minskning med 3,4 procent eller 342 personer på tio år. Niklas Ringborg, distriktschef på Landshypotek bank i Östergötland berättar att en strukturomvandling i skogs- och lantbruksbranschen ligger till grund för förändringarna.

– Omvandlingen har pågått i 25 år och handlar om att personer köper upp grannars mark, vilket har resulterat i att antalet skogsägare blivit färre. Stor blir större, säger han.

En av orsakerna till att personer har svårt att ta sig in på skogsmarknaden är enligt Niklas Ringborg de höga priserna på skog och mark. Han berättar att prisutvecklingen har varit väldigt stark de senaste 30 åren.

– Det är en öppen marknad och har alltid varit en kamp om marken. Det krävs mycket kapital för att ha råd att köpa mark. Vi lär få se en fortsatt minskning av antalet skogsägare framöver.

När antalet skogsägare minskar pekar han på att engagemanget för landsbygden kan bli lidande och att det kan bli svårt att hålla landsbygden levande.

– Om färre människor bor på landsbygden blir det svårare att hålla vissa servicefunktioner igång. Det är en omvandling i sig, säger Niklas Ringborg.

Att staten skulle få ett ökat övertagande av skogen i Östergötland, som skett i Norrland, tror inte Niklas Ringborg lär ske.

– Det är reglerat i lag hur ägarstrukturen mellan privatpersoner och bolag får se ut. Därför lär inte detta ske i Östergötland, säger han.

Något som sticker ut från statistiken är att andelen kvinnliga skogsägare marginellt har ökat de senaste tio åren. Förra året uppgick den siffran till 38,2 procent för hela riket.