I tisdags hölls ett seminarium i kommunhuset angående vattenkvalitén i Skutbosjön och Dovern. Rapporterna var både eniga och tydliga. Kvalitén på vattnet – både ur ekologisk och kemisk synpunkt – måste förbättras.  Sjön har problem, statusen är dålig och det finns ett åtgärdsprogram riktade mot myndigheter och kommunen som ska förbättra statusen till år 2027. På mötet framkom det att det inte är farligt att äta fisken eller bada i sjön.

– Jag vill påstå att kommunen är högst medveten om föroreningssituationen, säger Per Strannelid, miljöstrateg.

Seminariet satte fokus på att det behövs åtgärder för att minska belastningen av näringsämnen och miljögifter i sjön med stöd av EU:s vattendirektiv, svensk lag och aktörerna inom vattenråden för bättre vattenmiljö. Finspångs kommun och länsstyrelsen har samordnat tillsyn inom ett geografiskt område med avrinning till Skutbosjön och Dovern och gått igenom undersökningsresultatet av näringsämnena.

Artikelbild

– I planeringen av byggnationen av nya Vårdcentrum finns det i detaljplanen idéer hur dagvattnet ska tas om hand, eventuella fördröjningsmagasin och reningsmetoder, innan vattnet rinner ut i Skuten. Samma utredning krävdes när Bildningen skulle byggas. I planering och tillsyn ska hänsyn tas till hur vattnet mår, utvecklar Per Strannelid.

Nästa steg är att titta närmare på vad som bidrar till Doverns status. Här ryms även övergödningsproblematiken. Enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram ska kommunens tillsyn fokusera på miljöfarlig verksamhet, enskilda avlopp, lantbruk, hästhållning, kommunala reningsverk och ledningar.