Bävrarna fäller lövträd som flyter ned mot den tub som korsar vattendraget i Herrgårdsdammen i Finspångs kommun. Om de fastnar där riskerar hela konstruktionen att rämna på grund av vattentrycket i ån. Därför har en Grytgöls Bruks Förvaltning AB ansökt om att få skjuta bävrar i området.

Länsstyrelsen ger tillstånd att skjuta max två bävrar fram till 30 september i herrgårdsdammen och dess utlopp i sjön Grytgölen. Villkoren är att markägare och jakträttshavare ska ge sitt tillsånd innan jakten påbörjas och jakten får inte ske inom områden som har särskilda bestämmelser som ska skydda djurlivet, såvida inte Naturvårdsverket eller Länsstyrelsen tillåtit detta.

Jakten ska bedrivas med största möjliga hänsyn till såväl berörd art som övrig

Artikelbild

| Lövträden som bävrarna fäller riskerar fastna vid vattentuben som korsar vattendraget i Herrgårdsdammen.

fauna och den rekreationssökande allmänheten, enligt Länsstyrelsen.

De fastigheter som berörs är Grytgöl 1:27, 1:28 och 1:31 i Finspångs kommun.