– Roligt att så många intresserade kom, sade landhövding Elisabeth Nilsson som deltog i diskussionerna.

Länsstyrelse och kommun bjöd in till möte om Doverns vatten. Sjön når inte upp till godkänd nivå ur ekologisk eller kemisk synpunkt. Det behövs åtgärder och samarbete för att minska belastningen av näringsämnen och miljögifter. Här nämns EU:s vattendirektiv, svensk lag och aktörerna inom vattenråden för bättre vattenmiljö.

– Målet är att kvalitén går från dålig till god status, säger Sofie Palmquist, miljöskyddshandläggare på länsstyrelsen.

Artikelbild

| Landshövding Elisabeth Nilsson och Sofie Palmquist, miljöskyddshandläggare på länsstyrelsen.

Förhållandena framkom genom att bland annat bedöma undersökningsresultat av näringsämnen. Annat som talar om hur sjön mår och fäller utslag är föroreningar och förekomsten av fiskar och bottendjur. Kommun och myndighet har samordnat tillsyn inom ett geografiskt område med avrinning till Skutbosjön och Dovern. Tillsynen skedde under höst och vinter hos företag, vattenverksamheter och på förorenade områden. Tanken med tisdagens träff var att samla dem som påverkar vattenkvaliteten och gå vidare. Seminariet tog upp resultaten från tillsynen, kartlagda problem och en diskussion om möjliga åtgärder.

Sofie Palmquist:

– Länsstyrelse, kommun och företag behöver mer kunskap om vad det är i vattnet som släpps ut och var delar av utsläppen tar vägen. Dagvatten ska inte vara förorenat, men inträffar om vattnet kommer från en parkeringsyta eller rinner av från ett smutsigt tak. Då kan föroreningar följa med.

Hon fortsätter:

– Rutinerna för hantering av processavloppsvatten är tydliga och där har vi och kommunen oftast bra koll. Dagvattnet är svårare. Innehållet varierar beroende på vad som tvättas bort just vid provtagningstillfället.