Finspångs kommuns årsredovisning för förra året visar att tre av sex sektorer redovisar positiv budgetavvikelse.

Kommungemensamma kostnader påverkar avvikelsen positivt med nästan 18 miljoner kronor. Det handlar om kommunens gemensamma medel som inte kan kopplas till en enskild sektor, som exempelvis nya avskrivningar, utvecklingsmedel och kommunens lokalpool.

Resultatet påverkas även av fördröjningar av planerade investeringsprojekt.

– Men vi kommer att ha tuffa år framför oss, konstaterar kommunalrådet Ulrika Jeansson (S).

Kommunen har fortfarande stora kostnader för placeringar och gymnasieverksamhet.

– Vi har färre placeringar av barn och unga, men det blir tyvärr dyrare. Däremot ser vi att utbetalningar av försörjningsstöd har minskat med 2,2 miljoner kronor, jämfört med föregående år, säger Ulrika Jeansson.

Inom grundskolan är det ökade personalkostnader. Det beror på kostnader för assistans till elever med särskilt stöd, ökad personaltäthet samt höga sjukskrivningskostnader.

– Grundskolan klarar inte ekonomin. Det har varit svårt att rekrytera lärare och lärarlöneavtalet har också påverkat siffrorna.

Kostnaderna för barn och elever i extern verksamhet, som enskild förskola och friskola i kommunen eller annan kommun har också ökat.

Av de finansiella mål för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige antagit uppfylls fyra av sex mål och även 2017 ökar kommunens soliditet inklusive pensionsförpliktelserna.

I övrigt har måluppfyllelsen försämrats jämfört med 2016. I år bedöms enbart fyra mål vara helt uppfyllda och två av målen är placerade på ej godkänt, mot inget alls föregående år.

– Att vi har lägre måluppfyllelse kan bland annat bero på att vi har varit mer kritiska till oss själva. Vi tycker att det finns lite kvar att göra inom flera områden. Vi har till exempel målet att vara en attraktiv boendekommun, men problemet är att detaljplanerna för ett stort antal bostäder inte har varit klara, konstaterar Ulrika Jeansson.

Detaljplaner pågående 2018 (antal bostäder): Dalsberg (50), Melby (100), Grosvad (150), Grosvad, Holmen, (20), Östra Hårstorp (10), Tallgläntan/Lotorp (20), Sundsvägen (100), Vistinge By (350), Stora Allén (10), Stationsområdet (200), Hällestad (20).

Detaljplaner planerade 2018 (antal bostäder): Vistinge (30), Viggestorp/Sjövik: (20), Lasarettsområdet (200).