ISF har på regeringens uppdrag bland annat granskat hur Försäkringskassan tolkar reglerna för så kallade egenvård, ett begrepp som har stor betydelse för om en funktionshindrad kan få statlig assistansersättning. Inspektionen har även synat vilken effekt några domar från Högsta förvaltningsdomstolen, och Försäkringskassans ändrade bedömning på grund av dem, har fått.

Rapporten kan sägas bekräfta att det finns skäl för den oro som många funktionshindrade, anhöriga och organisationer givit uttryck för under året, framför allt under hösten. Omkring 16 000 personer har statlig assistansersättning, ofta skillnaden mellan ett mycket begränsat och ett något mer vanligt liv.

Snävat in

Domstolarnas och Försäkringskassans nya tolkningar innebär, skriver ISF i sin rapport, "en mycket kraftig insnävning av rätten till personlig assistans i förhållande till vad som framgår av lagtexten".

Det skapar osäkerhet om vilken rätt denna rättighetslagstiftning egentligen ger, enligt ISF. Myndigheten rekommenderar regeringen att fundera över om verkligheten stämmer överens med det som var tanken med lagen. Om svaret är nej så bör regeringen föreslå lagändringar för att hålla fast vid målen för reformen.

ISF skriver att Försäkringskassan har svårt att dra gränser mellan olika sorters behov och att olika kontor gör olika bedömningar. Kassan har svårt att få tillräckligt med information från hälso- och sjukvården för att rätt kunna avgöra om något är sjukvård eller stöd i personens dagliga liv, något som har betydelse för rätten till assistansersättning. ISF hävdar att kommunerna ibland vältrar över ansvar för sjukvård på personliga assistenter, som kanske inte har rätt utbildning.

Vill förenkla

Inspektionen föreslår att regeringen tar fram system som gör bedömningarna enklare och gör det klarare vilket ansvar kommunerna och staten har för olika åtgärder.

Regeringen och det ansvariga statsrådet, barn- och äldreminister Åsa Regnér (S), är under press när det gäller assistansen. De har fått hård kritik från organisationer och opposition och en rad fall dör funktionshindrade har fått minskad assistans har blivit mycket uppmärksammade. Manifestationer har hållits och regeringen kritiseras för att mest vara intresserad av att spara pengar på assistansen, utan tanke på följderna. Åsa Regnér har gjort klart att kostnadsutvecklingen, assistansen närmar sig 30 miljarder, måste hejdas. Och hon hävdar att flera miljarder används till fel saker.