Företagets ledning säger sig ha blivit chockad när vi nyligen ringde upp och bad om en kommentar till Livsmedelsarbetareförbundets (Livs) stämningsansökan.

– Vi visste ingenting om stämningsansökan, därför kunde vi inte ge någon kommentar då. Jag trodde att vi höll på att hitta en gemensam lösning. Det är obegripligt, säger Tibet Ukus, företagets vd.

Men nu har Livs stämningsansökan till Arbetsdomstolen anlänt hos företaget. Livs hävdar att Meetab ska ha bedrivit skiftarbete utan att ha förhandlat om det, samt att anställda jobbade både övertid och på lördagar, sammanlagt tusentals timmar, utan att varken ha fått övertidsersättning eller OB-tillägg. Därmed ska företaget ha brutit mot kollektivavtalet och mot medbestämmandelagen (MBL). Därför begär Livs ett allmänt skadestånd på 1,7 miljoner kronor.

Det var i slutet av 2015 och i början av 2016 som företaget flyttade till de nya lokalerna i Torvinge och började utöka sin verksamhet. Meetabtillverkar kebabkött och omsätter cirka 70 miljoner kronor om året. Parterna, företaget och facket, har ett hängavtal vilket innebär att kollektivavtal – Livsmedelsavtalet – gäller. I höstas kallade företaget facket till förhandling, men vad som hände då har parterna olika uppfattningar om. Enligt Livs stämningsansökan pratade den lokala ombudsmannen med personalen på avdelningen och fick vetskap om skiftarbetet.

Företaget förnekar bestämt detta.

– Det har aldrig varit fråga om något skiftarbete, bolaget har också tydliggjort det i förhandlingarna med Livs. Att förbundet hävdar motsatsen är en partsinlaga och den är ogrundad, säger Håkan Lager.

Enligt honom växte företaget snabbt i de nya lokalerna och led av vissa barnsjukdomar i början. Därför tog bolaget initiativ till förhandlingarna.

– Vi ville i samråd med facket snickra fram system med arbetsrotation för att minska risken för belastningsskador, säger Håkan Lager.

Har de anställda jobbat övertid och på lördagar utan att ha fått extra övertidsersättning respektive OB-tillägg?

– Många ställde frivilligt upp och jobbade. Arbetsgivaren handlade inte i ond tro. Det upptäcktes glidningar i arbetstiden, ja, men det som har glidit över har arbetsgivaren velat rätta till. I min värld borde facket kommit med ett motbud om man var missnöjd med vårt bud, säger Håkan Lager.

Enligt Livs stämningsansökan begärde ombudsmannen att få ta del av lönespecifikationer, övertidsjournaler och tidrapporter för två år tillbaka, men fick enbart uppgifter för de sex fackanslutna, av 20 anställda, och under en betydligt kortare period än den begärda. Något som Håkan Lager tillbakavisar.

– Märkligt och osant. Redan vid den första sittande förhandlingen har Meetab bilagt dokumentation för beräkning av fordringar, som jag senare har kompletterat på begäran av Livs. Det finns bevis för det.

Fick facket dokumentation bara för de sex fackanslutna eller för samtliga anställda?

– Vi ville först ersätta de sex innan man skulle gå på julledighet i vintras, och sedan skulle vi försöka lösa resten. Men i stället strandade de lokala förhandlingarna och flyttades till centralnivån då Livs krävde pengar för alla 20 anställda. Facket kom inte med något eget motbud, det var det som vi egentligen hade väntat innan stämningsansökan kom.

Enligt Håkan Lager uppstod det också ett missnöje hos de fackligt organiserade på företaget när de insåg att Livs även förhandlade för den oorganiserade delen av personalen och samtliga anslutna medlemmar begärde utträde ur facket.

Kan de inte ha begärt utträde på grund av bolagets påtryckningar?

– Nej. De var missnöjda med Livs agerande.

Skadeståndet på 1,7 miljoner kronor ser Håkan Lager som en fantasisumma som inte har med verkligheten att göra.

– Det var Livs som avslutade de centrala förhandlingarna och nu har Livs ännu en gång bytt inställning och yrkar en ersättning enbart för egen vinning. Det hade varit bättre om vi hade fortsatt att förhandla tills vi hittade en överenskommelse.

Livs kommentarer på Meetab:s reaktion finns att läsa i nästa artikel.