När ett område ska planläggas och bebyggas kontrolleras först om det finns fornlämningar på fastigheten. Det är länsstyrelsen som beslutar om arkeologiska utredningar.

– När det finns starka indikationer på fornlämningar gör man en förundersökning för att ta reda på hur stor lämningen är, om den är arkeologiskt intressant och om den måste tas bort innan man kan bygga, förklarar Magnus Reuterdahl, arkeolog på länsstyrelsen.

I sällsynta fall kan en lämning göra att länsstyrelsen säger nej till en exploatering, men det är ovanligt.

I området kring fängelset stötte man på gravar vid en undersökning på 70-talet. Och det är framför allt gravar som man tror att man kan finna vid den undersökning som nu ska göras.

– Man gör sökschakt på olika ställen för att se om det finns gravar och i så fall hur välbevarade de är, förklarar Magnus Reuterdahl.

Men det kan även finnas intressanta fynd från århundradena innan fängelset byggdes.

– Det som är lite intressant är att området på 1600-talet låg precis utanför det som kallades från stadens jordar och var avskilt från dem med ett plank. Vi skulle vilja ta reda på vad området användes till under den tiden. Om det exempelvis varit hamnverksamhet kan det finnas avspeglat i lämningar på platsen, säger Bertha Ekstrand Amaya, arkeolog på länsstyrelsen.

Undersökningen på fängelseområdet ska utföras av Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet i Linköping.

Resultatet ska sedan skickas tillbaka till länsstyrelsen, som utifrån vilka fynd som gjorts beslutar om det behövs ytterligare utredningar.

I regel tar det längre tid att undersöka gravplatser än andra lämningar, bland annat av etiska skäl.

Och benfynd kan ha en hel del att berätta om den tid de härrör från.

– Handlar det om fångar är det inte osannolikt att de hade bristsjukdomar. Vissa sjukdomar var vanligare under vissa tider. Och med hjälp av detaljer som bevarats från kläderna, som knappar, nålar eller andra föremål kan man avgöra hur gamla lämningarna är, förklarar Magnus Reuterdahl.

Även om gravar i sig inte utgör något hinder för exploatering kan de ändå sätta käppar i hjulet för byggplanerna, eftersom det är exploatören som får betala för de arkeologiska undersökningarna.

– Om det krävs omfattande undersökningar kan exploatören tycka att det blir för dyrt att bygga, säger han.

Grävningarna vid fängelset ska genomföras den 2 mars, om väderförhållandena tillåter.