Det är företaget Wind 4 Shore som står för ansökan om miljötillstånd för de tre delprojekten Skenäs, Bråxvik-Stensö och Jonsberg. Samma bolag som ville bygga en vindkraftpark i Bråviken utanför Marviken. De planerna stoppades efter massiva protester från boende i området.

Wind 4 Shore arbetar på uppdrag av konsortiet Vikbolandet vind som bildades 2013 av Kolmårdsvind ekonomisk förening, Wind 4 Shore AB, stadsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun och de kommunala bolagen Norrköping vatten och avfall AB och Hyresbostäder, efter det har Hyresbostäder lämnat konsortiet.

Hittills har privatpersoner, organisationer och myndigheter lämnat in synpunkter på ansökan till länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

Luftfartsverket har synpunkter kring säkerheten för de fyra flygplatser som berörs. Trafikverket vill se garantier på flera hundra meters avstånd från verken till allmänna vägar. Ornitologer vill avstyrka ansökan eftersom de tycker att områdets havsörnar och andra fåglar inte har inventerats tillräckligt väl.

Trafikverket skriver i sitt remissvar att de inte har något att erinra mot placeringen av vindkraftverken bara avståndet till allmän väg inte understiger verkets totalhöjd, det vill säga 275 meter. Det måste också finnas ett säkerhetsavstånd till närmaste allmän väg på nästan 400 meter för att ingen ska riskera att träffas av isbitar som lossnat från kraftverket.

– Den gränsen klarar inget av de tre planerade vindkraftverken kring Skenäs, säger Per Lindell, fritidsboende i Myckelsätter.

Norrköpings kommun väntas inte använda sig av vetorätten som kan förhindra en prövning om miljötillstånd.