Lundbergs, som ska exploatera området – kallat Kopparkypen – hade hoppats att byggandet skulle vara igång ungefär nu. Det passade bra eftersom det stora bygget vid Spinnrocken då var avklarat. Men så blev det alltså inte.

Länsstyrelsen valde att överpröva detaljplanen, som antogs i januari förra året. Innan Lundbergs kan fortsätta med planerna måste länsstyrelsen har godkänt de åtgärder som vidtagits för att säkerställa att de som ska bo där inte utsätts för fara.

Man påpekade att det i området under tidens gång funnits många industrier som hanterat mycket farliga ämnen. Man menade att detaljplanen inte tagit hänsyn till historiken i området och därför inte utrett föroreningssituationen tillräckligt. Detta trots att man påpekade detta speciellt inför antagandet av planen.

Här har funnits både färgeri, tapetfabrik, cisterner, kemtvätt och textilindustri. Bland annat.

"Detaljplanen kan antas innebära att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa med anledning av föroreningssituationen", sades i beslutet.

När beskedet om överprövning kom beställde kommunen en kompletterande utredning om markföroreningarna, som nu är klar. Lundbergs, som måste stå för huvudparten av saneringen har presenterat en utredning om hur saneringen ska gå till. Nu återstår att se om länsstyrelsen godkänner de åtgärder som vidtagits. Först då kan detaljplanen vinna laga kraft.

Den mer djupgående analysen av föroreningarna visar mycket riktigt att det finns stora föroreningar inom området. Konsulten Ramböll, som gjort utredningen, menar emellertid att de förorenade massorna kommer att behöva tas bort ändå för att ge plats åt bostadshusen. Ett sammanhängde garageplan under mark underlättar också eftersom människor då inte behöver exponeras mot förorenad jord.

I exploateringsområdets västra del finns mer omfattande föroreningar. Det området ska dock bebyggas först i ett senare skede och omfattas därför inte av det saneringsbeslut som kommunen nu fattat. Det blir en senare fråga.

Det är mycket stora mängder jordmassor som måste grävas upp och fraktas bort under den här första etappen. Totalt kan det röra sig om så mycket som 43 000 ton, men allt kommer inte att behöva lämna området. Kanske 8 000 kubikmeter kan återanvändas där kraven på renhet inte är lika stora, som där människor ska bo och vistas. En osäkerhetsfaktor är den tomt där förskolan ska ligga. Markförhållandena är sådana att det är först i samband med byggandet som man kan ta de prover som krävs för att fastställa föroreningsgraden. Kostnaden för saneringen är beräknad till närmare tre miljoner kronor.

– Den åtgärdsplan för sanering som företaget har presenterat är godkänd. Men den förutsätter fortsatta provtagningar under arbetet för att vi ska veta säkert hur mycket som måste fraktas bort och hur avfallet ska klassas, säger Anna Munktell Flarup på miljökontoret.

– När etapp två blir aktuell vet vi inte i dag. Det kan också bli aktuellt att sälja den delen även om några sådana beslut inte har fattats. Tills vidare driver vi processen som att vi ska bygga helheten, säger Roger Ekström vice vd på Lundbergs. En orsak till man diskuterat att en annan byggherre skulle komma in är att man då varierar området så att också bostadsrätter blir aktuella. Lundbergs bygger som bekant bara hyresrätter.