Vid nästa möte för Samhällsplaneringsnämndens möte, tisdagen den 19 mars, är "Västra staden" ett av ärendena som behandlas. Kommunen har nämligen tagit fram en förstudierapport på området som omfattar de tre stadsdelarna Såpkullen, Ektorp och Kneippen.

Rapporten beskiver nuläget, idéer om framtida stadsbyggnad och förslag på vilka åtgärder som behövs för att kunna genomföra planerna.

Området ska exempelvis kompletteras med ny bostadsbebyggelse, nya skolor och annan kommunal service, förädlande av grönområden samt ombyggnad av infrastrukturen.

Störst allmänintresse torde väl ligga i bostadsplanerna. Målet med projektet västra staden är att det år 2030 ska finnas 2 000 nya bostäder med olika bostadsformer och bostadstyper. Enligt kommunens planer ska området bli ett kraftfullt tillägg till innerstaden.

– Tilltänkta områden för nya bostäder är bland annat den gamla konstgräsplanen och Skarphagsleden. För att få nya bostadsytor måste det minskas på vägytor och parkeringsplatser, säger Malin Cuclair, projektledare vid Norrköpings kommun.

Projektet kommer bland annat innehålla cirka sju nya detaljplaner.

– Planeringen pågår för fullt och det jobbas närmast med att ta fram detaljplaner, säger Malin Cuclair.

Förstudierapporten är ett underlag för att besluta om att gå vidare med projektet. En viktig förutsättning för att planerna ska gå i lås är enligt kommunen att ha en tät dialog med alla inblandade, som fastighetsägare, folk som redan bor där och allmänheten.