I förslaget till kommunstyrelsen beskrivs området som ett komplement till det nya området på Malmölandet, som vi tidigare har skrivit om, där det främst är tänkt att verksamheter som har stora krav på tillgänglighet till sjöfart och järnväg ska ligga.

Det området som nu är aktuellt ligger på båda sidor om E4:an mellan Klinga och Norsholm. Förslaget är att politikerna ska säga ja till att inleda arbetet med en fördjupning av översiktsplanen för området.

Ett argument som förs fram är att hamnflytten till Händelö, tillsammans med den planerade rangerbangården där, gör det möjligt att utveckla Norrköping till en bättre logistikpunkt. Det gör kommunen mer attraktiv för nya företag och dessutom kommer sannolikt fler företag att behöva omlokaliseras i och med den planerade omvandlingen av innerstaden. Intresset av att investera i Norrköping beskrivs som mycket stort för närvarande.

Artikelbild

Ett annat argument är byggande av höghastighetsjärnvägen Ostlänken, som kommer att kräva ytor för till exempel lager och jordmassor under byggtiden.

Sammantaget anses detta vara skäl för kommunen att starta ett övergripande planarbete och ett samarbete med Trafikverket och markägare för att få bästa utdelning av förändringarna.

Dock konstateras det i förslaget att det finns höga natur- och kulturvärden inom området och att de måste hanteras för att det ska bli bra.

Om politikerna säger ja kan arbetet inledas med att kommunen tar kontakt med berörda markägare och med Trafikverket.