Måndag 20 april upptäcktes ett stort läckage av bensin i Statoils depå i Norrköpingsoljeham på Händelö. Statoil uppger att 110 000 liter bensin läckte ut och störde kommunens avloppsrening. Något larm utlöstes inte vid läckaget. Norrköpings kommun, ansvarig för tillsynen av verksamheten och saneringen och länsstyrelsen har av Statoil begärt svar på en rad frågor – bland annat om olycksorsaken, om varför inget larm utlöstes och hur en framtida liknande olycka kan förhindras. Kommunen ville ha svaren senast 1 juni och länsstyrelsen önskade svar senast 15 maj – men nu har Statoil begärt och fått uppskov till 12 juni.

Bygg- och miljökontoret granskar nu det underlag som Statoil lämnat in på hur reningen av uppsamlat vatten ska ske, och hur detta vatten ska hanteras framöver. "Vi anser idag att det inte finns någon anledning att köra in det renade vattnet till reningsverket, det är nu så rent efter alla reningssteg att vi faktiskt kan släppa det direkt till recipienten (Lindö kanal)", skriver Leif Dübech, Statoils ansvarige för hälsa, miljö och säkerhet, i ett mail till Norrköpings kommun.

Vid ett möte 22 maj föreslog Statoils tekniska konsult, Sweco, att det bästa ur miljöhänseende var att släppa vatten från Cistern 313 till reningsverket, eftersom det innehåller spillvatten och därmed höga halter näringsämnen och E-coli, samt att att det ligger en badplats i vattnets färdriktning. Men Norrköpings Vatten och Avfall, som förestår vattenreningsverket, vill inte ta emot de svårnedbrytbara ämnena och påpekade att bensen inte får förekomma i avloppsvattnet med anledning av en särskild certifiering. Då föreslog Sweco/Statoil att det renade vattnet från cisternernen istället släpps ut i Lindö kanal.

– Vi har fått förslag på riktvärden från Statoil som vi ska ta ställning till, säger Therese Andersén, miljöskyddschef på bygg- och miljökontoret.

Riktvärdena avser vattnet från cisternen, som enligt förslaget ska släpps ut i Lindö kanal.

– Det har tagits prover på renat vatten i deras katastrofcistern, säger hon.

Utsläppet anmäldes till polisen och miljöåklagaren.

– Det pågår en förundersökning, och vi genomför också en egen undersökning som inte är klar än, säger Leif Dübech och tillägger att Statoils interna utredning kommer att ligga som grund för rapporten till myndigheterna.