Under tisdagen ska samhällsplaneringsnämnden besluta om budgetramarna för exploateringen av 60 hektar verksamhetsmark i Klinga. I kalkylen räknar kommunen med en förlust på drygt 35 miljoner kronor. 

Försäljningen av marken väntas ge 51,5 miljoner medan utbyggnad av vägar, vatten och avlopp liksom gatljus och planteringar tillsammans med detaljplan och utredningar beräknas kosta sammanlagt 87 miljoner kronor.

Men det finns en osäkerhet i kalkylen, enligt Henrik Haugness, enhetschef för exploatering i Norrköpings kommun. Om det kommunala bolaget Nodra tar kostnaderna för utbyggnaden av vatten och avlopp blir förlusten för kommunen inte lika stor. Nodra kan i sin tur lösa finansieringen genom att höja taxorna till brukarna.

En stor del av kalkylen bygger på affären med Logistikfastigheten i Norrköping AB. I våras presenterade bolaget tillsammans med Almroths planer på att bygga en logistikbyggnad i Klinga. En byggnad som ska bli lika stor som Stadiumlagret.

Det nystartade bolaget, fick rätten att köpa 22 hektar mark för 107 kronor per kvadratmeter, ett pris som motsvarar ungefär hälften av det marknadsvärde kommunens egna tjänstemän föreslagit som en ingång i förhandlingarna i affären.

Norrköpings kommun säljer varje år mark till verksamheter och till bostadsbyggande. Markförsäljningen ger ett överskott, – Generellt sett ger försäljning av mark till bostäder överskott medan verksamhetsmark inte alltid kan räknas hem. Men kommunen har satt målet att affärerna sammantaget inte ska gå med förlust.

Kommunens mark ska, enligt riktlinjer politikerna beslutade om för fyra år sedan, säljas till marknadsvärde. Bedöms marknadsvärdet som osäkert ska försäljning av mark föregås av ett öppet anbudsförfarande där det ekonomiskt mest fördelaktiga budet väljs. Alternativt att priset baseras på en expertvärdering.

Men i ett internt PM inför affären med Logistikfastigheten i Norrköping AB påpekas att varken kommunens riktlinjer eller lagstiftningen kommer att följas om man går under marknadsvärdet som i Klinga uppskattas till mellan 200 och 250 kronor per kvadratmeter för planlagd mark. Risken finns då att exploatören med stor sannolikhet utnyttjar möjligheten till en vinst genom att sälja fastigheten vidare, konstateras i PM:et.

Det varnades också för att marknadsvärdet för verksamhetsmark i området kommer att pressas nedåt och att fastighetsägare som nyligen gjort köp kan kräva kompensation.

Det går att göra avsteg från regeln att sälja till marknadspris om det anses att affären gynnar kommunen. Till exempel om det skapas många arbetstillfällen.

Mikael Solberg och Pelle Törnberg, ägare till  Logistikfastigheten i Norrköping AB räknar med att det 30 000 kvadratmeter stora lagret ska ge Norrköping 300 arbetstillfällen.

Men det är inte jobben som är Henrik Haugness förklaring till det nästan halverade priset jämfört med marknadsvärdet.

– Det är många olika parametrar som påverkar priset. Men det är en väldigt stor yta och en osäkerhet i att området inte var planlagt. Finns det en detaljplan blir det en tryggare process, det har naturligtvis påverkat, säger han.

Samhällsplaneringsnämndens ordförande Reidar Svedahl (L) vill avvakta till nämnden haft sitt möte innan han ger någon kommentar.