Förra hösten stoppades all projektering av byggen av villor i Ringstad Mo mellan Norrköping och Svärtinge. Anledningen var att marken betraktades som starkt förorenad. I området hade tidigare funnits en deponi som lades ned på 1950-talet och dessutom finns gamla grustäkter som fyllts igen med fyllnadsmaterial från rivna hus och skrotar.

En omfattande undersökning av både grundvatten och jord inleddes. Både bland de hus som redan finns och bland de planerade nya tomterna. I september kommer en fullständig rapport att presenteras. Men redan nu finns preliminära resultat som visar att man bedömer faran som liten.

I undersökningen har teknikkonsultföretaget Sweco utfört en översiktlig undersökning av mark och grundvatten åt Norrköpings kommun. Man har tagit prover av jord, grundvatten, ytvatten och sediment i sammanlagt 63 provpunkter. Det som är känt i dag är att halten av föroreningar var lägre än vad man trodde. På vissa platser finns dock föroreningar fortfarande kvar i marken.

"Risken för att komma i kontakt med dem bedöms som liten", skriver Björn Lunnerdal, processansvarig för exploatering vid Stadsbyggnadskontoret, i en skriftlig information.

I informationen slår man också fast att det krävs ytterligare provtagningar under hösten. När den kompletta rapporten har presenterats i september kommer det också tas ett beslut om hur man ska hantera de föroreningar som hittats i området.